regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for buddhistisk meditation

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

 

 

Befrielse & oplysning

 

Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift på din printer. På PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her på siden, men med et lidt andet design med henblik på udskrift på papir i A4 størrelse.

 

 
 

Følger du  Buddha Sakyamuni’s anvisninger, kan du fremkalde den afgørende frigørelse fra karma og dermed årsager til  genfødsel i verden, og samtidigt fremkalde den store befrielse fra  samskara's dominans  og  de 5 skandha’ers  forvrængning  af  sindet. Sådan dominans, forvrængning og frigørelse af dit sind står du måske lidt uforstående overfor, fordi du aldrig har bemærket det - og ingen har gjort dig opmærksom på det. Men det er både helt normalt og et kæmpe problem for os alle, hvad enten man er klar over det eller ej. Så her er den kort forklarede sammenhæng.

 
  Samskaras er de vanemæssige fordomme, som nogle gange er behjælpelige til at  begribe  dit og dat, men andre gange virker misvisende og udgør en fordom, fordi deres anvendelse fører til at  oplevelserne  misforstås. Uden begreb begriber man naturligvis ikke noget, så samskaras funktion er vigtig, men misforståelser gør sjældent nytte. Så det korte af det lange er kunsten at undgå at blive domineret af sine vanemæssige fordomme. For at lykkes med det, må man først blive opmærksom på, at dominansen indtræffer naturligt hele tiden. Derfor er det vigtigt at lære om de 5 skandha'er - sindets måde at virke på.

 
  Når man er blevet opmærksom på fordommene og deres dominans, kan man hæve sig over det ved meditativ fordybelse gennem et punkts koncentration, sanskrit:  ekagrata. Ved denne disciplin finder sindet først fred og derpå opleves bevidstheden som meget rummelig og nem at overskue. Herefter opstår den meditative trance, sanskrit:  samadhi, hvor tankerne ophører af sig selv. I denne tilstand kan man ret nemt se sindet i funktion og give slip på de ting, sanskrit:  dharmas, som ellers dominerer sindets opmærksomhed. Herved bliver man opmærksom på, hvorledes de 5 skandha'ers virksomhed forvrænger oplevelserne og farver dem. Man ser det ske, mens det sker. Derfor er det ret nemt at give slip på de 5 skandha'ers forvrængning og et afklaret sind er resultatet. Det tager naturligvis sin egen tid at opnå alt dette, hvilket er lang tid.

 
  Når det er sket, vil den fuldstændige  oplysning af hele dit eget væsen indtræffe af sig selv. Det er den ubegribelige proces, hvor sindet  genkender sig selv. I den klassiske definition siges det, at  de 3 slør  forsvinder eller fordamper, så alt fremstår klart.
 Samtidigt med oplysningen vil således  klarhedens  vished, sanskrit:  pradjña,  vise sig og de  særlige evner (sanskrit: siddhi) dukke op, fordi tilsløringen eller tildækningen af dem, som er alle dine  tilknytningeridentifikationer og fordomme, nu er faldet væk og er helt overståede.

 
  Uden de lidenskabelige tilknytninger, identifikationer og fordomme på nakken opdages  også  visdomsindet, sanskrit:  djñana,  spontant.  Derfor mestrer Buddha Sakyamuni straks og naturligt samt helt  uforhindret  - sine reaktioner. Fordi han mestrer, hvilke reaktioner, som han vil manifestere i enhver given situation, dominerer hans karmafrø, sanskrit:  bidjas ikke længere begivenhedernes rækkefølge, logik og konsekvens. Uden dette vågne nærvær, sanskrit:  smriti, kunne han ikke styre karma. I stedet bruger han næsten ingen energi til sit vågne nærvær, og kan derfor betragte hele situationen med ubegrænset klarhed i sindet eller bevidstheden, sanskrit:  vidjñana.
 

 
  Både befrielsen og oplysningen sker helt af sig selv. Det eneste, som du egentlig kommer til at gøre, når Nirvana nærmer sig, er at åbne dig for sindets vidunderlige værdier og dit medfødte storsind  - eller mere præcist og ordret: dit lyse sind (sanskrit:  Bodhicitta).
 Det drømmende, sansende og reflekterende dagligdags sind vågner  da op til sin egen virkelighed og  genkender den straks. Således indtræffer sindets selv-frigørelse. Det er som at vågne fra en drøm. Sindets egentlige natur og virkemåde  genkendes  spontant.  Derfor opgives tilknytning  til oplevelser og identitet ved at opleve - helt af sig selv og selvfølgeligt. Derfor ophører   forvrængningen. Det er som et bortkommet barn, som genfinder sin mor.

 

 

 

 

Indsigt

Pradjnaparamita fra Java.Det kan kun foregå på denne måde, for befrielse og oplysning afhænger af indsigt i sindets natur. Indsigten er årsagen til frigørelse, og enten indtræffer den eller også udebliver den, så   slap af, mens du lærer og træner. Når frigørelsen er sket, kommer oplysningen af sig selv.
  Så det er den enkle formel:  indsigt – befrielse – oplysning.  Problemet er at opnå indsigt. Der er rigeligt at afvikle og udvikle, før det bliver muligt.

 
  Så, begynd dér, hvor du er.  Slap af, mens du gør det. Giv slip, når du hænger fast i din egen  sindstilstand. Lad sindet befri sig selv. Bed dit eget sind om, at netop det sker (det er den virkelige buddhistiske bøn). Sindet er som en slange, som har slået knude på sig selv. Derfor er den også i stand til selv at løse knuden op.
  Hvor svært kan det være?  Sindet er meget stort og du er altid midt i hele dit sind, så bøj dig for denne fantastiske og storslåede virkelighed og bed til din egen  Buddhanatur. Måske er der ikke en Gud udenfor, men der er helt sikkert en Buddha indenfor. Se selv efter. Undersøg det nøje. Den indre Buddha er ikke dit Selv, men dit  sinds natur, ligesom solskin er solens natur. Du er den, som oplever at befinde sig i Buddhanaturen. Dig selv som oplever eller vidne til dine oplevelser er et mystisk forhold, som vi kommer ind på i artiklen:  Om opfattelsen 3, Selvets illusion.Klik her for toppen af siden

 

 

 

De 3 slør

Pradjnaparamita fra Java.Udvikling af de rette kvaliteter og afvikling af de dårlige vaner er de relative midler, som anvises, for at fjerne de tre slags slør, som tilslører din egen Buddhanatur. Det er uvidenhedens, lidenskabens og karmas slør, som skjuler sindets egentlige natur. I  teorien  er det nemt at slippe af med dem, men i praksis meget vanskeligere, for hele vores identitet er hængt op på dem, og hele vores liv er domineret af dem. De manifesterer sig som trang til det ene og det andet  (sanskrit:  trishna, ordret tørst), så det er ikke helt nemt bare at give slip. Lidenskab og karma ligger på lager i sindet som vilje (sanskrit:  cetana), vaner (sanskrit: samskaras), lidenskab (sanskrit: kleshas)  og  begreber  og aktiveres af vores oplevelser som reaktion på den fortolkede opfattelse.
 Metoderne til frigørelse er derfor både de dygtigt anvendte  virksomme midler (sanskrit: upaya), meditation og klarhedens vished (sanskrit: pradjña). Meditation er også upaya, men den vigtigste blandt flere andre slags virksomme midler. Pradjña og upaya vil med tiden fjerne de 3 slør.
  (Denne formulering om  upaya  og  pradjña er en anden måde at sige: de seks fuldstændige færdigheder eller  paramitas.)

 
 Vigtigt at bemærke er, at de lidenskabelige følelser ikke i sig selv er problematiske, men at  tilknytning og  identifikation med dem får lov til at beholde hele problematikken og udfordringen. Uden tilknytning og identifikation med de lidenskabelige følelser, tilslører de ikke noget, men viser sig som ren intuition, hvilket kaldes for visdomsind, sanskrit:  djñana. Respekter derfor venligst din egen følsomhed som kilde til visdom.
 

 
  Lidelsens rod er ikke lidenskab som sådan, men  avidya, ubevidsthed og uvidenhed. Og den derfra opståede indbildning, sanskrit:  moha.  Til gengæld manifesterer avidya sig som en lidenskabelig brand af forvirring, indtil befrielsen indtræffer. Befrielsens energi kommer netop fra denne lidenskabelige følelse af forvirring om  Nirvana, samsara og karma.
 

 
 Men det er meget svært at give slip på tilknytning og identifikation.  Sådan er det, men det bør ikke bekymre dig alt for meget, for det er naturligt sådan. Det tager lang tid at vænne sig til, at det er muligt at leve uden tilknytning og identifikation. Grunden er, at det skal  genkendes. Man må selv gennemskue forholdet. Først når det er sket, kan sindet faktisk genkende sin egen urnatur (sanskrit:  prakrit) som egentlig uden tilknytning og identifikation. Som et frit og åbent felt for oplevelser, belyst af sindets egen iboende klarhed.  (Læs artiklen:  Om opfattelsen 1,  om sindet som en beholder for sine oplevelser og som medfødt klarhed eller skelne evne.)
 

 
 Og her kommer så den nemme vej. Der er nemlig meget arbejde ved tilknytning og identifikation, så når du oplever, at du ikke længere behøver at udføre dette arbejde, slapper du naturligt af, og holder naturligt op med at gentage denne type arbejde. Så herfra bevirker situationen, at du ikke behøver gøre noget. Resten kommer af sig selv, fordi sindet genkender sig selv. Så upayas hjælper dig med at give slip (skt.:  naishkramya). Pradjña betyder, at sindet genkender sig selv, hvorved alt og alle bliver afklarede, opklaret og genkendt.

 

 

 

 

Vågn op

Pradjnaparamita fra Java.Buddha’s  anvisningerne skulle gerne føre til en sådan indsigt og opvågnen, hvor du opdager, hvem og hvad du både er og ikke er, og hvordan, du er det - eller ikke er det. Sanskrit ordet Bodhi oversættes ofte som opvågnen, men mest som oplysning. Ordret betyder Bodhi lys. De følgende sider forsøger at vise grundene til at søge frigørelse og oplysning, definere og påpege Nirvana samt hvilke kvaliteter, som det anbefales at virkeliggøre.

 
  Skade  virkning på andre og dig selv er, hvad der menes med de usunde vaner, som bør afvikles. Gavn for både dig selv og samtidigt alle andre er de gode kvaliteter, som bør udvikles. Buddha Sakyamuni viser flere forskellige metoder til afvikling af de dårlige vaner og de misvisende begreber, som tilslører sindets vidunderlige værdier. Klassisk buddhistisk  meditation  er den vigtigste metode. Nirvana er målet, og skønt det egentlig ikke kan defineres præcist, fordi Nirvana overgår enhver forstand, kan rammerne for det, og Nirvanas virkninger kan beskrives.
 

Klik her for toppen af siden

 

 

 

 

Vær god mod alle

Pradjnaparamita fra Java.Generelt anbefales det at være et godt menneske, både overfor dig selv og alle andre væsner, som du møder, og som ligesom dig selv besidder sanser og følelser, og som også har en idé om sig selv. Derfor betegnes disse således besjælede som  de sansende væsner i Dharma’ens terminologi. De er alle dybest set præcis ligesom os selv og befinder sig også i samme situation som os. Alle fødes, lever og dør med mange følelser omkring det hele.

 
Ondsind og skadefryd frarådes derfor på det kraftigste, ikke mindst fordi du givetvis ikke selv ønsker at blive udsat for ondsind og skade. Er du drevet af ondsind og forvolder skade på andre sansende væsner, vil sporene derfra i dit sind  (sanskrit:  bidja, karmafrø - hører hjemme i 4 skandha:  samskaras)  bevirke, at du tiltrækker ondsindethed og skadefryd, og derfor selv bliver udsat for det senere i livet eller i påfølgende inkarnationer  (denne tendens i sindet kaldes for  karma).
  Alle er samspilsramte og elendighed ved det er uundgåeligt.
 

 
 Derfor opstår medfølelse med alle sansende væsner helt naturligt, når denne sandhed for alvor siver ind. Dharma’ens dygtigt anvendte metoder (upaya) kan fjerne uvidenhedens, lidenskabens og karmas slør. Den virkelige Buddha (Buddha  Vadjradhara; tibetansk: Dordje Tjang - det visionære udtryk for din egen Buddhanatur) viser sig, når disse slør fjernes. Din idé om dig selv er ikke den virkelige Buddha. Dit eget sind er den virkelige Buddha. Desværre er du sikkert ikke selv klar over det, og jeg ville undre mig meget, hvis du kunne sige, at du var  vant til det.
 

 
  Kærlig velvilje og dyb medfølelse (sanskrit: maitri og karuna, som er  Bodhicitta’s  udtryk) har det svært, når der er en umiddelbar modvilje etableret i sindet. En sådan modvilje opstår fra de 3 slør og forsvinder ikke uden diagnose, prognose og bevidst indsats ved enten Bodhicitta eller modgift. Du kan relativt nemt lære at håndtere din egen modvilje, fordi du vil lære at beherske alle dine reaktioner.
 

 
  De andres modvilje mod både dig selv og andre er derimod meget svært at håndtere, for du kan ikke - og bør ikke - styre de andres liv og holdninger. For at undgå  lidelse  kan det blive nødvendigt at gribe ind overfor andre, som med ondsind skader og ødelægger. Men vi må forstå, at dette ondsind også er et stort problem for dem, som har det, og de vil sandsynligvis helst være fri for det, hvis de blot kunne slippe af med det. Den, som gribes af modvilje, bliver fanget af det, og sindet får varieret grad af emotionelt tunnelsyn og deltagende forståelse og indlevelse i andre forringes tilsvarende. Tendenserne til modvilje modvirkes ved  at fremelske kærlig velvilje, sanskrit:  maitri.

 

Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Buddha Sakyamnui oplysningen - fra Mahaparinirvana Templet i Kushinagar.

  Øjeblikket for Buddha Sakyamuni's oplysning
  denne statue befinder sig i
  Mahaparinirvana Templet
  i Kushinagar.
 
  Baggrunds billedet på denne side:
  Buddhainden  Pradjñaparamita,
  Klarhedens  Vished;
  hun kaldes også for
  'alle Buddha'ers mor.'

 

 

 

 

Shamar Rinpotje

Væk en simpel etik

      Undgå de 10 udyder:
  1. undgå de fysiske udyder ved at slå ihjel, stjæle
        og erotisk misbrug;

 2. de sproglige udyder ved at lyve, bagtale, tale
         barskt og bruge talen til at skille folk ad;
 3. og de mentale udyder ved had, begær og
        forvirring. Desuden bør du undgå  enhver rus
         og blind tro.


 At følge disse retningslinier er din beskyttelse, og de er ikke et sæt love, som skal overholdes for deres egen skyld. Lær hvad disse udyder er, og lær at undgå dem. Det buddhistiske syn på moralsk opførsel er, at den vil beskytte dig  [mod diverse ulykker]  ligesom et stærkt rustning.”
 

Den 14. Shamar Mipham Tjødji Lodrø Rinpotje, juli 2010.       
 

Klik her for klummen som PDF fil

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk