regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befrielse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer<
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

 

Buddhismen

 

Buddha Sakyamuni underviser. Buddha statue fra Sarnath. Fotograf ukendt.


   Buddhas Lære
 kaldes

Dharma
 

Dharma'en  - eller Buddha-dharma  er  Buddha Sakyamunis  anvisninger, som han videregav efter sit Nirvana.

   Billedet viser Buddha Sakyamuni undervise.
   Statue fra  Sarnath
. Baggrunds billedet viser
   Buddhainden  Pradjñaparamita, klarhedens vished  (pradjña).

Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift på din printer. På PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her på siden, men med et lidt andet design med henblik på udskrift på papir i A4 størrelse.

 

Buddha’s  Dharma oversættes ofte som Buddha’s Lære. Efter sit Nirvana  ville  Buddha Sakyamuni  gerne forklare sin egen  befrielse og  oplysning, så alle vi andre ville kunne opnå den samme   indsigt og det helt samme resultat  ved at gøre og erfare  det samme. Buddhismen er således baseret på indsigt og  erfaring.  Buddha’s lære er derfor  ikke en  formaliseret tro  på et ophøjet og hinsidigt guddommeligt væsen, som har skabt verden, men som står udenfor menneskelig erfaring.

 

 Buddha Sakyamuni  formulerede sin insigt som  de  4 Ædle Sandheder:
  1)  Alt fører til lidelse.
  2) Det er der en årsag til.  (årsagen er  avidya.)
  3)  Der findes en tilstand helt uden lidelse,  Buddha
                                                                                        tilstanden
.
  4)  Der er en vej til  Nirvana, befrielse og oplysning.
 Disse fire handler om  lidelse og ubetinget  lykke. Lidelse og lykke er  oplevelser. Oplevelser opstår, udfolder sig og forsvinder igen i  sindet. Derfor beskæftiger Buddha’s lære sig med sindets natur og sindets virksomhed. Samt naturligvis hvad det vil sige, at opleve oplevelser. Der er således både en eksistentiel, en psykologisk og en filosofisk dimension, men det afgørende er  meditation. Det kommer vi tilbage til.

 

 Al lidelse bringes til ophør ved Nirvana. Nirvana opnås ved indsigt, sanskrit:  vidya,  og dermed ophør af uvidenhed, sanskrit:  avidya. Selvom meditation er en vigtig disciplin, er denne kunst ikke det samme som indsigt. Den vigtigste indsigt handler om, at du ikke er sådan, som du tror. Og verden er ikke, hvad den udgiver sig for at være. Det kan du lære at få øje på, og befrielse følger helt af sig selv. Indsigt er sindets egen dynamik, hvorved sindet  genkender sig selv. Meditation understøtter blot, at du kan nå til en sådan situation, oplevelse  – og indsigt. Fri for misforstået selvopfattelse og  forvrænget syn på verden.

 

 Buddha Sakyamunis  indsigt, som blev til erfaring, handler derfor om sindets natur og virkemåde.  Så alt er afhængigt af sindets formåen og tilstand. Alle oplevelser opstår ved sindets virksomhed, betinget af sindets natur. Så  Buddha Sakyamunis  erfaring var om grundlaget for  livet. Grundlaget for livet er ikke kroppen, men sindet, som oplever krop og inkarnation i verden.
 De fleste glemmer det hele tiden:  kroppen er en oplevelse. Verden er en oplevelse. Oplevelser foregår i sindet.  Oplevelser bliver til ved sindets virksomhed. Så sindet er særligt interessant, hvad angår lidelse og lykke. Det er ikke bare oplevelser - det er også tilstande. Men alle tilstande i sindet opstår på grund af  årsager  og  betingelser.
 Så du kan lære at gøre din egen sinds tilstand meget fredelig. Ved at kultivere de rette årsager og arrangere passende betingelser. Det fremelskes under  shamatha meditation.
 Og på den baggrund kan du hurtigt mestre den meditative trance,  samadhi. Herpå kan du mestre de  4 dhyanas  og  vipashyana, indsigts meditation.
 (Artiklen om  træning i meditation forklarer detaljerne.)

 Det er derfor vigtigt at vide, hvad sindets natur er, og hvordan sindet virker  (sindets natur forklares på siden:  Om Opfattelsen  1. Sindets virksomhed forklares på siden:  Om Opfattelsen 2).
 Det er også vigtigt at værdsætte kroppen, som bærer inkarnationen.

 

 

Karma

Pradjnaparamita fra Java.Både krop og sind begrænses af  karma. Det vil sige, at du begrænses af dine lidenskabelige instinkter, sanskrit:  kleshas, dine erfaringer og medfødte vaner, sanskrit:  samskaras. Det er dem, som bevirker karma og karmas følgevirkninger. Karma er et stort emne, men  begrebet betyder ikke, at alt er forudbestemt - eller at der er nogen som helst, som fortjener deres karma. Det er der bestemt ikke. Karma er simpelthen en mekanisme, som begrænser os.
 Det du oplever, trækker spor, sanskrit:  vasana, i sindet som en erindring,  et fortolknings mønster og et reaktions mønster, som huskes og sættes i forbindelse med den slags situationer, som du lige har oplevet. Næste gang du udsættes for en lignende oplevelse, vil ikke blot dine generelle samskaras aktiveres, men også de karma frø, sanskrit:  bidjas, som du således forbinder med en sådan situation. Det vil ikke fremskaffe et forudbestemt resultat, men en begrænsning i den oplevede situation. Sådan begrænsning vil indsnævre mulighederne i den givne situation. Så karma har noget at gøre med typiske hændelses forløb. Imidlertid kan du lære at sætte dig ud over karma og ultimativt bringe karma til ophør.

 Karma skriger på regulering. Vi har brug for at stoppe den usunde, sanskrit: akushala, karma -   og fremme den sunde, sanskrit:  kushala. Også kroppen kræver pleje og træning. Der er således en hel del forhold at sætte sig ind i, før det er muligt at opnå  Nirvana. Det er også nødvendigt med lang tids træning for at opnå fuldstændig færdighed i både anskuelse og meditation. Så Buddha’s lære er mere vanskelig og svær, end de fleste har lyst til. Lad dig ikke afskrække. Nirvana er bedre end den største lykke, for ikke blot vil du finde lykken - du vil også opnå virkelig frihed fra enhver slags dominans af nogen eller noget. Slut med besvær.

 

 

Dyb meditation

Pradjnaparamita fra Java.I Dharma’en opbygger vi ikke en tro, men fjerner  flere slags  tvivl  over tid ved at undersøge det tvivlsomme grundigt og udtømmende.  Der er tvivl om den personlige  identitet, som sindet selv og mødet med verden skaber, og tvivl om hvad verden er for noget. Man undersøger også det mentale felt, hvori disse begivenheder og oplevelser foregår, fordi det er stedet for lidelse og lykke. Stedet er sindets dimension som en beholder for sine oplevelser – sindets virksomhed, som foregår i denne beholder, er identisk med de faktiske oplevelser, fordi sindet har frembragt dem. Så derfor undersøger man også de  5 skandha’er, det vil sige de mentale processer, som frembringer oplevelser.  (Herom senere.) Buddha’s lære handler ikke om teenagerens tvivl om sig selv og om, hvad livet kan tilbyde, men om den helt grundlæggende tvivl, som peger på både menneskers og dyrs basale misforståelse af deres egen situation i livet på vej mod døden og det næste liv. Det er først og fremmest en oplevelse...

 Undersøgelser af de tvivlsomme forhold foretages rent praktisk ved dyb meditation. At meditationen bliver dyb, betyder at  yogi’en glider ind i en meditativ trance på grund af fokuseret opmærksomhed indenfor en relativ stram ramme, hvad angår kroppens stilling, brug af sprog og mental disciplin. Denne tilstand af fordybelse kaldes  samadhi på sanskrit. Det tager sin tid at mestre samadhi. Der er fire grader af mesterskab, kaldet  de fire dhyanas.
 

 Det er i en sådan tilstand af fred og rummelighed, at undersøgelser af det tvivlsomme bedst foregår. Den meditative trance bevirker, at de lidenskabelige følelser, sanskrit:  kleshas,  samt vaner og begreber, sanskrit:  samskaras, ikke dominerer bevidstheden, sanskrit:  vidjñana. Meditation er en form for  yoga, så derfor kaldes en udøver af buddhistisk meditation for en yogi. Man behøver altså ikke, at blive en hjemløs munk eller nonne for at blive yogi. Man skal blot meditere på den klassiske måde og opnå færdighed.
 

  Buddha’s Lære handler ikke blot om, hvori hans erfaring består, samt hvordan du kan opnå den og dens resultat, men også hvilke  forhindringer  der findes undervejs til den. Ikke blot karma er en forhindring. Også selve  begrebs dannelsen og de lidenskabelige følelser forhindrer genkendelse af sindets natur og virksomhed, når du endnu ikke har gennemskuet din egen  tilknytning og   identifikation med dem.
 Dharma’en anviser, hvordan du på den rigtige og bedste måde kan forholde dig til din egen udvikling af de nødvendige kvaliteter. Samt naturligvis hvordan du bedst forholder dig til afvikling af alle dårlige vaner  (sanskrit: samskaras) i dit liv og forhindringerne, hvis du ønsker dig Nirvana. Det defineres som  den 8 foldige vej.
 En sådan afvikling og udvikling, som  Buddha Sakyamuni viser, skaber de optimale omstændigheder for frigørelse og oplysning. Befrielse og oplysning sker imidlertid af sig selv, men det sker først, når  forhindringerne  for dem er væk.
 Det er derfor, at forhindringerne skal afvikles, og kvaliteterne for at kunne gøre det skal udvikles.  De nødvendige kvaliteter kaldes de 6 fuldstændige færdigheder, sanskrit:  paramitas.Klik her for at komme øverst på siden

 

 

 

Afvikling: væk med skade virkningerne

Pradjnaparamita fra Java.Den afgørende forhindring for  Nirvana  er uvidenhed  (sanskrit:  avidya) om Nirvanas og samsara’s natur, om karma og dermed forvrængning i sindet. Nirvanas natur indikeres ved Selvets illusion, sanskrit:  anatman  (Selvets illusion forklares på siden: Om Opfattelsen 3).

 Samsara betyder verden, som går rundt i kredsløb, ofte forklaret som tilværelsens sammensathed og gentagelser, formuleret i remsen årsagskæden ved gensidigt betinget opståen. I egentlig buddhistisk forstand betyder samsara alle vores oplevelser af sansninger og vores umiddelbare  fortolkninger  og  reaktioner  på dem. Oplevelsen af inkarnation.  Det vi inkarnerer i er samsara, det vil sige alt det, som vi oplever at være direkte adskilt fra, i modsætning til, hvad vi opfatter som os selv.

    Samsara ligger i selve grænsefladen mellem Selv
    og verden.  Samsara betyder det personlige  eller
    subjektive forhold til  verden omkring os.


 Vi ønsker og leder efter lykke ved inkarnation og søger at undgå lidelse. Samsara opstår herfra. Samsara er ikke ‘verden’ som en objektiv størrelse. Samsara er den enkeltes omgivelser, hvor  lykken søges. Det er de steder, hvor du bevæger dig rundt, og hvor også de andre sansende væsner, som du rent faktisk møder i dit liv, bevæger sig rundt i deres kredsløb. Så samsara er både konkret og abstrakt, både personligt og upersonligt, men altid det der med kredsløb og gentagelser.
 

 Samsara er kendetegnet ved   essensløshed, sammensathed,  forgængelighed og  lidelse. (De 4 adelsmærker på rigtig anskuelse.)  Det eneste vedvarende er forandring i alle mulige kredsløb. Man kan naturligvis også sige, at gentagelser er vedvarende. Gentagelserne er systemiske. (Det vil sige de 5 skandha’er gentages konstant. Dharma’ens syn på samsara forklares på siden:  Om Opfattelsen 4.)
  I stedet for at oversætte samsara med verden, kunne man sige ‘det at leve i verden’ eller ‘de  sansende væsners  verden’.
 

 Nirvana udtrykker samsara’s ophør, og det er jo rart at vide, at et ophør er muligt. Samsara ophører dog ikke, før du faktisk gennemskuer de  tre illusoriske slør  (avidya, uvidenhed, kleshas, de lidenskabelige følelser – og karma, frugten af dine handlinger). Det gør du ikke, før  forhindringerne  for det er overstået. Derfor er meditation afgørende. På grund af meditation kan du lære at genkende forhindringerne. På grund af indsigts meditation kan du lære at gennemskue både sindets natur og virksomhed.  (Læs videre i artiklen om:  træning i buddhistisk meditation.)
 

 Man kan også sige det sådan, at hvor  der er samsara, er der ikke  Nirvana, mens der ikke er samsara, når der er Nirvana. Dette peger på en vigtig detalje, nemlig at der kun er kvalitativ forskel på  Nirvana og samsara, og at denne kvalitet består i måden for opfattelse, som bevirker tilstanden. Enten genkender sindet sig selv, eller også kender sindet ikke sig selv.
 Eller sagt lidt anderledes, udfolder  Nirvana og samsara sig på det helt samme sted. Det er dette sted, som er mystisk. Stedet kaldes  bevidsthedens øjeblik. Hvad der end sker, er det her, at det klør.
 

 Så vi træner under meditativ trance at holde fast i selve bevidsthedens øjeblik og blot forblive i det og genkende det. Fordi bevidsthedens øjeblik er det eneste virkelige, og det er det, som hele tiden gentages i en uendelighed. Så det er også her – og kun her – at du vil opdage Nirvana. Så se godt efter. Det handler ikke om at finde noget, men blot om at rumme øjeblikket uden at omklamre det. Det er den egentlige meditation, men først skal man udvikle sin koncentrations evne ved   shamatha meditation. Shamatha på sanskrit betyder 'fred.' Så fred ved et punkts  koncentration  skal mestres først.
 

 Så følger den egentlige indsigts meditation,  vipashyana, når eleven er blevet vant til samadhi tilstanden. Meditation er derfor et vigtigt middel til at først genkende sine tilknytninger og identifikationer og derpå at kunne give slip på dem i en tilstand af samadhi. På grund af samadhi’s dybe vågne tilstedevær i øjeblikket er det nemt at gøre i den tilstand. Herefter har man jo så prøvet det og overlevet. Så denne erfaring fra meditation tager man med sig sig ud i hverdagen, hvor den vil relativisere alle dine tilknytninger og identifikationer, så det bliver muligt for dig også i det daglige at give slip, sanskrit:  naishkramya, og i stedet åbne op.

 

 

 

Udvikling: Bodhicitta,
det lyse sind og 2 slags gavn

Pradjnaparamita fra Java.Den afgørende nødvendige kvalitet er et åbent sind og hjerte  (sanskrit:  Bodhicitta). De følgende artikler beskriver mere indgående uvidenhed og det åbne eller  lyse sind, som helt naturligt er både kærligt og medfølende. At det er helt naturligt betyder, at du sagtens kan have det manifest tilstede som en åben, frisk og dybtfølt tilstand i sindet af medmenneskelighed, som kærligt retter sig mod hele verden og virkeligt mærker både verden og kærligheden med hudløs følsomhed - uden at være buddhist, religiøst anlagt eller synsk. Bodhicitta er det oprindelige naturlige (sanskrit:  prakrit) sind – blot uden forhindringer. Hvis og når forhindringerne pludseligt forsvinder, bliver du bevidst om dette Lyse Sind. Bodhicitta opdages og udvikles ved de  seks fuldstændige færdigheder  (6  paramitas)

 
 Bodhicitta er en naturlig mulighed, som alle risikerer at erfare  (normalt vil karma imidlertid forhindre eller begrænse erfaring af Bodhicitta).  Det er dog temmelig usandsynligt, at nogen kan være i en tilstand af Bodhicitta, det lyse sind, manifest hele tiden, døgnet rundt uden at være nået til  Buddha-tilstanden  (læs om  den på siden:  Om Buddha 3)  eller de 4 højeste Bodhisatva trin, sanskrit:  bhumi. Så det er  gavn for dig selv at opnå sådanne tilstande, fordi de er frie og lykkelige. Gavn for andre er at blive udsat for sådant ægte Bodhicitta. Den som besidder sådant ægte  Bodhicitta kaldes for en  Bodhisatva.  I den katolske verden ville man kalde et sådant menneske for en helgen. Det   er   i   sig   selv   problematisk,   fordi   det fremelsker fans, beundrere og bureaukrater, mens helgenen helst ville have elever.
 Ved at følge Buddha Sakyamuni’s anvisninger, som overfor beskrevet, kan du opnå befrielse og oplysning. Det handler næste afsnit derfor om
 

Klik her for at komme øverst på siden

 

       Der er flere gode bøger om Dharma på dansk i  boglisten.       

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Buddha Sanyamuni; en gammel træstatue fra det vestlige Tibet; fotograf ukendt.

Buddha Sanyamuni, øjeblikket for
hans  befrielse  og  oplysning.  En
gammel  statue  af  træ   fra  det
vestlige  Tibet;  fotograf  ukendt
 
 
 
 
 
 
 
 
Baggrunds billedet på denne side:
Buddha-inden:  Pradjña-paramita,
klarhedens vished; hun kaldes
også 'alle Buddha'ers mor.'
Stenstatue fra Java;
kunstner ukendt.

 

Den grønne Tara, symbolet på Bodhicitta; fotograf ukendt.

                   Bodhisatva'en den grønne Tara
                                 symbol for Bodhicitta
                             det åbne sind og hjerte,
            kærlighed, medfølelse og forståelse
            for tomhedsnatur;  ukendt fotograf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk