Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie. Tegning af Gerard Muguet.

Tilogaard
Meditationskole

Klik her for at åbne indholdslisten

 Klik her for udskrift i god kvalitet (PDF)
 

De 3 Fartøjer

  Mula-sarvasti-vada

  Munke- og nonne-ordenen, som er en vigtig institutionel del af Karma Kadjy traditionen, hedder Mula-sarvasti-vada på sanskrit og er verdens ældste klostervæsen. Det er en lang historie om buddhismens klostervæsen, som ikke skal berettes her, men Mulasarvastivada er kort sagt ældre end  Theravada, som er den Sydlige Buddhismes munke- og nonne-orden, skønt begge traditioner kan føres tilbage til  Buddha Sakyamuni selv.
 Det karakteristiske træk ved kloster-traditionen er de mange løfter, som de glade munke og nonner tager. Munkene har 253, nonnerne 360 løfter, som bevirker, at de kan være på planeten her, næsten uden at skade noget andet sansende liv når de følger forskrifterne. Det er denne karma regulerende funktion, som i tidernes løb har tiltrukket tusinder af mennesker til at påtage sig løfter og betræde den åndelige eller mentale udviklings vej på den i virkeligheden nemmeste måde.

 I reglen har de buddhistiske lande haft stor gavn af munkene og nonnerne. For eksempel blev den medicinske lærdom i Indien,  Ayurveda, systematiseret og udviklet i klostrene, som det ikke var set før i nogen civilisation, fordi det medicinske fag blev holdt hemmeligt i familie traditioner fra far til søn andre steder i samfundene.
 Den etiske påvirkning af klostrenes omgivelser har også været ganske betydelig til det gode. Lever man døgnets 24 timer i den buddhistiske ånd, er der meget, som bliver en hel del lettere at opnå færdighed i. I klostrenes fællesskab foregår der en næsten konstant formidling af  transmissionen, hvilket ikke blot holder den i live, men som også holder munkene og nonnerne på sporet til frigørelse og oplysning. Næsten alle, som besøger et kloster, kan mærke den  gavnlige og gode atmosfære og tage en god oplevelse med hjem. Klostrenes høje etiske standard har haft en afsmittende virkning på de almindelige samfund. At støtte klostre, munke og nonner er meget bedre end at støtte kunst og sport for samfundet. Det ene udelukker naturligvis ikke det andet, blot er det ordinerede personales indsats stærkt undervurderet i Danmark. Man støtter det gode i én selv, når man støtter munke og nonner.
 

Klik her for at komme øverst på siden

3 fartøjer

  I vores tradition taler man om de 3 fartøjer, som vil bære os til befrielsen. De hedder  HinayanaMahayana og  Mantrayana (eller Vadjrayana). De oversættes som Det Lille Fartøj, Det Store Fartøj og Mantra-fartøjet (eller Diamant-fartøjet). I en anden traditionel udlægning hedder det imidlertid:

    1) Elevernes fartøj,  Sravaka-yana
  2) De Ensomme Buddha'ers fartøj, 
Pratyeka-buddha-yana og
3) Bodhisatva-fartøjet, 
Bodhisatva-yana,
                                      hvilket sidste igen inddeles i:
                                   a) Sutra og   b) Tantra.

  De første to svarer til Hinayana, Sutra svarer til Mahayana og Tantra til Mantrayana. Du vil finde begge beskrivelser af fartøjerne i litteraturen.

  Sutra betyder Buddhas ord og hentyder almindeligvis til den klasse af kanoniske bøger, som beskriver stederne, begivenhederne og Buddha Sakyamunis faktiske ord, som han udtalte ved disse forskellige lejligheder. Der er således også Sutra'er, som beskriver begivenhederne ved Buddha Sakyamunis instruktioner i Hinayana.

  Tantra betyder almindeligvis en samling tekster af visionær oprindelse, som også almindeligvis tilskrives Buddha, og som beskriver Tantra’ernes oprindelse, sammenhæng og omfang. I forbindelse med de 3 Fartøjer betyder Sutra og Tantra imidlertid to klasser af anskuelser, og er også betegnelser på to forskellige slags meditativ praksis og ritual.  (se sidenOm buddhistisk meditation)

  
  De kanoniske eller almindeligt anerkendte bøger inddeles ofte i 3 kategorier. De kaldes  De 3 Kurve, fordi teksterne i oldtiden blev opbevaret i kurve af træ. De 3 kurve er  1.) Sutra,  2.) Vinaya og  3.) Abhidharma. Sutra er Buddhas ord, som forklaret ovenfor. Vinaya er også Buddhas ord, men hvor de specifikt handler om munke-, nonne- og kloster-livet. Abhidharma er den systematiserede lære-bygning, som er baseret på Sutra, men forfattet af forskellige mestre indenfor traditionerne for at sammenfatte forskellige emner i Buddha’s lære.
 I Historiens løb er der afholdt flere Buddha-dharma-konciler, hvor man har besluttet, hvilke bøger, som burde kanoniseres. Disse konciler bevirkede altid splittelse, hvorved der opstod flere og flere traditioner. Der burde egentlig være en ekstra kurv til Tantra, men sådan er traditionen ikke.


  Når man benytter sig af de 3 fartøjer til befrielsen, kan man sikre sig ved at ansøge om og modtage løfter, som hjælper til, at man ikke forlader fartøjerne undervejs. Løfterne, som man modtager ved en ceremoni af en Lama eller af 5 fuldt ordinerede munke, sanskrit:  bhikshus, sigter altså på at fastholde orienteringen. Ligesom  Tilflugten er løfter noget, som man søger og derpå modtager af folk, som er i stand til at give dem.
 

  Hinayana er fartøjet på vejen til individuel befrielse, hvor hovedvægten lægges på læren om Selvets illusion, sanskrit:  anatman. Løfterne i denne kategori drejer sig om handlinger med krop og "tale" (d.v.s. både sprogbrug, faktiske ord, man bruger, når man taler, og visse subtile følelsesmæssige energibevægelser i kroppen, som man kan kontrollere viljemæssigt). Løfterne handler alle om, ikke at  skade andre. Vil man holde alle løfterne, skal man blot lade være med det. Der er løfter for fuldt ordinerede, novicer samt lægfolk. Hinayana-løfter kaldes for ydre løfter, da de drejer sig om handlinger med krop og tale. De kaldes også løfter til individuel frigørelse, fordi Hinayana både drejer sig om Selvets illusion og om at undgå at forvolde  skade. Munke- og nonne-løfter indebærer cølibat. Det gør læg-løfter ikke. Lægløfterne er: ikke at dræbe, stjæle, lyve, dyrke erotisk utroskab og drikke alkohol.


 Mahayana er fartøjet på vejen til alles befrielse, hvor hovedvægten lægges på læren om alle fænomeners substantielle tomhed, sanskrit:  sunyata. Tomheden er dog ikke helt tom. Tomheden er også tom for tomhed. Den er, når den lades i fred, fuld af åbenhed, kærlighed og medfølelse, kort sagt:  tomheden er følsom. Løfterne, som man kan påtage sig i denne kategori, drejer sig om at ville  gavne andre, samt om hvordan vi bedst behandler vores følelser og tanker.  Mahayana-løfter  (normalt kaldet for Bodhisatva-løfter)  kaldes indre løfter, fordi de handler om éns mentale indstilling til alle oplevelser og éns følelsesliv. Kernelæren i Mahayana drejer sig om udviklingen af   Bodhicitta(Læs også artiklen: Det lyse sind)
 

  Mantrayana, Tantra eller Vadjrayana er fartøjet på vejen til hurtig Oplysning. Det er en hemmelig eller mystisk lære, egentlig ikke forskellig fra Mahayana, men den anvender nogle særlige  yoga metoder samt anskuelser, som forener alle andre anskuelser indenfor al Dharma  (Buddhisme). Det særlige ved Tantra er, at man selv fremstår som en vision af Buddha'en midt i sit slot. Dette Buddha palads befinder sig midt i en  Mandala.

 I Sutra modtager man blot Buddha'ens velsignelse eller magt  (Magt betyder her at kunne styre sine identifikationer og tilknytninger).

 De tantriske løfter handler om det såkaldte   ‘rene syn’  på alt. For eksempel ses alle kvinder som udtryk for  - og manifestation af -  visdomsindet, sanskrit:  djñana
 De tantriske løfter, sanskrit:  samayas,  kaldes for  hemmelige, fordi de handler om, hvordan vi vil fortolke vores oplevelser på de aller inderste planer eller i vores inderste tanker - derfor "hemmelig" da andre ikke kan se eller mærke, hvad der foregår på disse dybe planer. De er også hemmelige, da metoderne kan være farlige at anvende, hvis de bliver misforstået eller misbrugt. Også derfor spiller  mesterlæren  en særlig stor rolle i Tantra. Mesterlæren er den bedste beskyttelse mod misforståelser og forkert træning.  De tantriske løfter tjener til konstant forbindelse med ens egen   Buddha-natur(Læs  Shamar Rinpotje’s  artikel på engelsk om de tantriske løfter:  Samaya.)


Klik her for at komme øverst på siden

  Mulasarvastivada er Hinayana afdelingen, som via Kadam traditionen (fra den indiske mester Atisha) kommer ind i Kadjy traditionen ved  Gampopa, den første Karmapas mester. (Se siden: Om transmissionen, når den er færdig). Sutra i Karma Kadjy traditionen stammer i hovedsagen fra Nalanda og Vikramashila kloster-universiteterne på den østlige del af Ganges sletten i Indien, hvorfra det meste Kadam kommer til Tibet og vores tradition. Et andet vigtigt kæmpe-kloster på Ganges-sletten var   Odantapuri i Bengalen, lidt længere mod øst. Atisha kom fra Vikramashila, som lå i det nuværende Bihar, nord for Ganges floden. Nalanda klosteret var det største og vigtigste af alle Indiens buddhistiske institutioner i flere hundrede år, mens Dharma'en etablerede sig i Tibet. Det var et kloster-universitet, som ud over at uddanne munke, skabte læger, filosoffer og embedsmænd. Det var også her, at  Naropa  var Dekan. Det er en meget kort og direkte vej for transmissionen fra Bihar og Bengalen til det centrale Tibet. Tibetanerne bragte en tro kopi af den indiske buddhistiske middelalder fra det buddhistiske kerneland i Indien til Tibet, mens Dharma'en endnu blomstrede i Indien.

  Tantra afdelingen, kommer fra de såkaldte Mahasiddha'er i Indien, som levede i det første årtusinde efter år nul, sådan cirka. Tidspunkterne er usikre, fordi de levede som omvandrende hellige mænd og kvinder. Nogle af dem var kendte af samtiden og kan derfor tidsfæstes nogenlunde, f. eks.  Tilopa. Det var nogle visionære mennesker, som videreudviklede den oprindelige Buddhisme, sådan som jeg forstår det, gennem deres  visioner  og store indsigt. Tilopa var én af dem, Maitripa, Nagardjuna og Saraha er andre vigtige indiske mestre i Kadjy transmissionen af Mahamudra, som det alt-forenende meditations-system hedder. Mange Sutra-transmissioner er kommet fra Atisha, som stiftede Kadam traditionen. Transmissionen fra Gampopa kaldes derfor ‘de 2 Floder, som flyder sammen’ - nemlig Mahamudra fra Saraha, Tilopa og Maitripa samt Kadam fra Atisha.

  Klostervæsnet stammer således fra Atishas transmissions-linie (Kadam). Naropa var også munk i Nalanda og blev dekan (titlen hedder Portvogter), men opgav sine løfter og forlod kloster-universitetet, da han hørte om Tilopa. Nalanda var meget stort. Der har været 10 - 20 tusinde munke helt frem til den tyrkiske invasion af Indien i tolvhundrede tallet. Odantapuri og Vikramashila var af tilsvarende størrelse. I Tibet blomstrede en akademisk kloster tradition op sammen med diverse Tantra transmissioner fra de vilde yogi’er. Denne sammenblanding har gjort, at langt de fleste  yogi’er i dag er enten munke eller nonner.
 

Klik her for at komme øverst på siden

2  hovedretninger i Dharma’en

  I Indiens oldtid og middelalder eksisterede der 18 munke- og nonne-ordner, som alle har deres rod i den oprindelige  Sangha. Da Dharma'en forsvandt fra Indien, var der kun 2 ordner tilbage, som har overlevet til vores tid, nemlig  Theravada og Mulasarvastivada. Derfor taler man også om "Den Sydlige -" og "Den Nordlige Buddhisme". Den nordlige er Nepal, Tibet, Mongoliet,  dele af Rusland, Kina,  Korea, Japan, Laos og Vietnam. Munkene og nonnerne derfra er Mulasarvastivada, og skønt de ikke alle er Tantra-udøvere, så er de alle Mahayana. Den sydlige er Burma, Thailand, Cambodja og Sri Lanka. De er alle Theravada, som ikke er, hvad man normalt kalder Hinayana. Denne tradition indeholder nemlig mange Mahayana elementer, skønt ikke dem alle. Det er der en simpel grund til.

 Opdelingen af Buddhas Lære i Hina- og Maha-yana var en begivenhed på Ganges-sletten i Oldtiden. Theravada befandt sig dengang kun i det helt vestlige Indien, og forblev upåvirket af disse begivenheder, som indtraf blandt de øvrige 17 buddhistiske skoler i det nordlige og østlige Indien. Mahayana elementerne samlede de op (for så vidt de ikke allerede var en del af  Theravada)  på Sri Lanka, hvor de boede side om side med Mahayana i mange hundrede år, selv om der i dag ikke længere findes Mahayana dér. Theravada i Burma, Thailand og Cambodja stammer alle fra Sri Lanka.

   Klostervæsnet i de buddhistiske traditioner tjener dels som velegnede steder til træning og studium, dels som institutionel vogter og bærer af  transmissionen. I Tibet opstod der en tradition for, at et kloster altid eksisterede parallelt til en eller flere bevidst-genfødte Lamaer, såkaldte  Tulku'er. Tulku'en er i reglen genfødslen af klosterets grundlægger. Munkene har deres egen organisation, den såkaldte tratsang, til forskel fra Tulku'ens organisation, som kaldes lhabrang. Et kloster i Tibet kunne ikke overleve uden en Tulku i spidsen, så tratsang'en er traditionelt stærkt afhængig af Tulku'en, skønt den er en selvstændig organisation med valgte tillidsfolk, næsten som en fagforening. Tulku traditionen har hidtil fungeret ganske glimrende i samspil med den tibetanske middelalder, hvor kongemagt og adel ellers ville have været altdominerende.

  Det er derimod et godt spørgsmål, om denne tradition vil kunne fungere i den moderne æra, fordi den opretholder en meget fyrstelig organisation. Konflikten om  de 2 Karmapa’er har desuden bragt hele Tulku traditionen i tvivl  - hvis den ikke allerede var det i forvejen. Det er en ret udansk tradition, så det er en af de ting, som hæmmer udviklingen af Dharma i Vesten.

  Klostrene er ikke blot munkenes og nonnernes bolig og samlingssted. I reglen findes der også en såkaldt Shedra, et akademisk institut for studium af De 3 Kurve og diverse kommentarer af fortidens mestre, samt en såkaldt Drubkhang til langvarige meditative tilbagetrækninger. Klostrene er fokuspunkt for de 2 samlinger af fortjeneste (dyder, sanskrit:  punya) og visdom både for lægfolk, yogier og de ordinerede. Den passive samling af fortjeneste sker ved ikke at skade nogen og den aktive ophobning ved at gavne andre, i særdeleshed ved at formidle Dharma'en til samfundet i øvrigt. Samling af visdom sker ved anvendelsen af de virksomme midler, sanskrit upaya, under studium, refleksion og meditation. På klostrene findes som regel den samlede buddhistiske lærdom  og der er normalt altid nogle, som praktiserer også de mere eksotiske meditations systemer. Klostrene har også veldokumenterede transmissions-linjer. Det vil være en umulig opgave for eneboere og lægfolk at udvirke det samme. Desværre har vi hverken klostre, shedra'er eller egentlige tilbagetrækningscentre i Danmark. På Tilogaard håber jeg at Klik her for at komme øverst på sidenkompensere lidt for denne mangel ved at bygge et refugium, som vil have lidt af det hele. Så må resten komme senere.

 

Klik her, så åbner den næste side...

Klik her, så åbner den næste side...

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

     3  Yanas

Tenga Tulku ordinerer Lama Olaf Høyer  som munk, fotograf: Sherab Wangchuk
Tenga Rinpotje leder ordinationen af Lama Olaf Høyer som munk
 i sit hus i Kathmandu i 1984. Det var også ved den lejlighed, at jeg fik navnet ‘Tendar’. Det er velsignelsen af tiggerskålen,
 vi er nået til på billedet. Denne oldgamle ceremoni blev udført efter Mulasarvastivada traditionens forskrifter, som det er blevet gjort siden Buddha Sakyamuni’s tid. De 3 Fartøjer praktiseres altid med basis i Hianayana, fordi Elevernes- og de ensomme Buddha’ers fartøjer begge handler om det grundlæggende i Dharma’en, nemlig Selvets illusion og betydningen af ahimsa, ikke-vold. På denne basis engarerer man Bodhisatwa fartøjet, kendetegnet ved Pradjñaparamita, den fuldstændige færdighed i  klarhedens visdom. Herpå opbygger man Mahamudra meditationen, hvad enten man benytter sig af Sutra eller Tantra metoden.
Mahabodhitemplet, set fra Sydøst med de 2 fortårne ved hovedindgangen. Templet er i Bodhgaya, hvor Buddha blev oplyst
Mahabodhitemplet, set fra Syd med Bodhi træet til venstre for templet. Templet er i Bodhgaya, hvor Buddha blev oplyst

Her går stregen og slutter siden ...
        Klik her for indholdsliste, sitemap    © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk