regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift på din printer. På PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her på siden, men med et lidt andet design med henblik på udskrift på papir i A4 størrelse.

De 6 Fuldstændige
Færdigheder

De 6 Paramitas

Den helbredende Buddha, Bhaishadjyaguru. Fotograf ukendt.

Statue af ‘Medicin Buddha’  Bhaishadjyaguru. Sundhed.

 

Gavmildhed

 dana   
 shila
 kshanti
 virya
 dhyana
 pradjña


       etik
    tålmod
       iver
    meditation
      klarhedens vished      

 

 De plejer at blive kaldt for  de 6 fuldkommen-gørelser. Jeg foretrækker betegnelsen  fuldstændige færdigheder, fordi det dermed er forklaret, at der både er noget, som er gjort færdigt, samt at man har opnået en  færdighed ved det.
 

 

 De seks fuldstændige færdigheder  eller  paramitas  på sanskrit, er særkendet på Bodhisatvaernes fartøj, både på Sutra og Tantra måden. Med sådanne fuldstændige færdigheder når man hurtigt Buddhatilstanden, Nirvana, som karakteriseres ved befrielse for misforståelse, tilsløring og besættelse, samt oplysning af hele sit eget væsen og hele sin inkarnation. Ønsket om at gavne andre kan dog føre til flere inkarnationer i fremtiden, fordi et sådant ønske danner  karma frø  [sanskrit:  bidjas].
 

 

 De 6 fuldstændige færdigheder  er udtryk for det overskud, som Bodhisatva'en føler og spreder om sig. De er også program for træningen i Bodhicitta, det lyse sind, som kendetegner Bodhisatva'en:  pradjña, klarhedens vished, erkendelse af  sunyata, hjertets åbenhed, venskabelige kærlighed,  maitri, og dybe medfølelse,  karuna. De 6 fuldstændige færdigheder  udvikles gradvis gennem de 10 såkaldte  Bhumi’er  eller Bodhisatva-trin. De første fem fuldstændige færdigheder udtrykker Upaya, som betyder virksomme midler eller metoder, og den sjette paramita, Pradjña er klarhedens vished, som er en medfødt - skønt i reglen tilsløret - evne. Man finder ikke klarhedens vished uden virksomme midler, og man får ikke fuldstændig udvikling af de virksomme midler uden klarhedens vished. 
 

 

 Upayas betyder ikke blot, at metoderne for træning i Bodhicitta er virksomme, men også at den dygtige anvendelse af holdningerne og metoderne finder sted. Holdningerne sigter på at holde sind og hjerte åbne, fordomsfrie og rummelige. Metoderne fremmer sådan holdning og beskytter den mod forfald. Når holdningernes og de dygtigt udførte metoders virkning på sindets og hjertets åbenhed erkendes,  erfares og overvejes, får man et glimt af klarhedens vished, pradjña. Den slags begivenheder bliver med tiden til en stor samling af erfaringer karakteriseret ved både menneskelig godhed,  dyder og gode menneskelige kvaliteter, som lagrer sig i vanerne, samt af personlig oplevelse af klarhedens vished. Det kaldes for de to samlinger.
   

 

 1)      Gavmildhed  (sanskrit: dana) er beredvillig støtte
      og hjælp til andre uden onde hensigter eller virkninger med henblik på al mulig gavn for både én selv og andre. Det kaldes de 2 slags gavn. Ved gavmildhed gavner man andre direkte. Ved uselviskhed og åbenhed gavner man sig selv, fordi tilstanden virker befordrende for  befrielsen.  
 

 

 2)      Etik (sanskrit:  shila), eller disciplin, er et
      velovervejet ønske og en aktiv indstilling til omverdenen, om at gavne andre om muligt, og ikke  skade nogen med vilje eller overlæg.  
 

 

 3)      Tålmod (sanskrit:  kshanti)  er at  forhindre
         ondskab
, både sin egen og andres ondskab mod andre. Det betyder ikke at finde sig i alt muligt, skønt det nogle gange betyder netop dét. Tålmodighed er naturligvis også at lade enhver udvikling få lov til at tage sin egen tid. Det gælder både modningen af den gode  karma, samt erkendelsen af hvorvidt man kan nå sit mål med de midler man umidelbart har til rådighed, eller om man er nødt til at vente på de rette omstændigheder og det rette tidspunkt. I den situation er tålmod udholdenhed. Men den generelle betydning er at undgå ondsind. 
 

 

 4)      Iver (sanskrit:  virya)  eller dygtighed bruger den
        rette energi, men lader både sig selv og andre mere op. Iver er uden sløvhed eller ophidselse. Meningen med virya er vedholdenhed. Man kunne også kalde dette punkt for stædighed, men meningen er snarere stadighed eller en vedvarende indsats for at træne i  Bodhicitta. Så det er noget med bevaring af energi i en længere varende indsats uden udsigt til hurtige resultater og modsætningen til modløshed og opgiven. Denne vedholdenhed er nødvendig under belastning fra  klesha’erne, de lidenskabelige følelser, og i situationer med  forhindringer. Så, giv ikke op. Opgiv  tilknytning. Det åbne sind og hjerte uden fordomme, altså Bodhicitta, er den eneste  psykologisk realistiske  løsning på de lidenskabelige følelsers dominans,  begrebernes tyranni,  karma’s tvang og  sindets uvidenhed om sig selv, skt.:  avidya.  Iver er den bedste betegnelse for resultatet af træningen, som Bodhisatva’en besidder som en ressource i bestræbelserne på at gavne andre. 
 

 

 5)      Fuldstændig færdighed i meditation
     (sanskrit:  dhyana)  er færdig udviklet evne  og mesterskab i meditationernes opbyggende og fuldendende faser ved  sadhana (visualiserings praksis) og / eller mesterskab i  shamatha og vipashyana. Dhyana er således som fagligt udtryk forskellig fra bhavana (tibetansk: gom), som betyder træning i meditation. Der er 4 slags stadigt dybere mesterskab i samadhi,  de 4 dhyanas.
 

 

 6)      Klarhedens Vished
        (sanskrit:  pradjña tibetansk: sherab.)  - betyder fuld bevidsthed om den medfødte skarpe skelne-evne og følsomhed, som almindeligvis betegnes som sindets klarhedsnatur.
Statue af Pradjnaparamita, personificeringen af klarhedens visdom. Statuen er fra Java. Fotograf ukendt.Pradjña er en egenskab eller kvalitet ved sindets klarheds-natur, som i reglen opdages under træningen.  Pradjña betegnes også som 'urfrisk evne til viden.'

Pradjñaparamita, symbol for klarhedens vished. Statue fra Java. Hun er nok den vigtigste Buddhainde og kaldes også alle Buddha’ers mor.
 
  De fleste tror ikke, at de har evnen og er blandt andet derfor ubevidste om sindets medfødte, iboende, afklarede, skelnende og følsomme vished ved sin egen klarhed. De  3 slør  forhindrer den umiddelbare oplevelse af Pradjña. De 3 slør fjernes af de 6 fuldstændige færdigheder. Klarhedens Vished viser alt, som et menneske kan vide, vel at mærke ikke leksikon viden, men  den direkte erfaring, sanskrit:  pratyaksha, som man opnår, når intet længere forhindrer  sindets iboende  strålende  klarhed.  På siden  Om Buddha 1  forklares dette  ved de forskellige faser i oplysnings processen, som for Buddha Sakyamuni  varede i 12 timer.

 
 
 Pradjña oversættes normalt med udtryk som klarhedens visdom, relativ visdom og medfødt visdom. Men pradjña er ikke visdom, men bevidstgørelse. Derfor bruger jeg udtrykket vished, gammelt dansk for bevidsthed. Visdom vil forhåbentlig komme efterhånden som du udvikler forståelse for andre mennesker, dyr, miljø og situationer. Men det er meget svært for egentlig visdom, hvis du ikke er bevidst om dit eget sinds formåen og begrænsning. (Læs mere i artiklen: Om opfattelsen 2, sindets virksomhed.)
 
  Men der er altså opstået en tradition blandt oversættere, hvor man betegner pradjña som visdom. Der findes et andet begreb for vished, nemlig  visdomsindet (sanskrit: djñana - tibetansk: yeshe), som betegner lidenskabernes  - eller de lidenskabelige følelsers -  forvandling til visdomsind. Dette visdomsind er af intuitiv og emotionel karakter.

 
 Pradjña, klarhedens vished, kan også betegnes som skelne-evnens vished, fordi klarhedens vished erkender forskelle og det forskelsløse. Sindets  klarhedsnatur er simpelthen denne vished og omvendt.
  Så pradjña betyder både noget medfødt og iboende i sindet - samt en opdagelse, som forandrer den enkeltes opfattelse af virkeligheden, når erkendelsen virkeligt sætter sig igennem. På denne måde er klarhedens vished et potetiale for de fleste, som de normalt ikke tænker noget særligt om - og en bevidstheds funktion for erkendte yogi'er.

 
 Når man ikke længere er tilknyttet sine oplevelser, slipper man for en masse arbejde i sindet med al den sædvanlige tilknytning ved at kunne lide, ikke lide eller være ligeglad, Ved at skulle vende og dreje fortolkningerne og reaktionerne. I stedet afklarer sindet sig selv og viser sine intuitive evner og stor præcision i opfattelsen. Denne mulighed kan du komme til at opleve i glimt. Det er erfaring om sådanne glimt, som man kan samle på i forbindelse med de  to samlinger. Den anden samling består af dyder (punya).

 

Click here to get to the top

 
 

 

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

6 Paramitas

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk