regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

Dharmahjulet på Tilogaard. Design Gerard Muguet.

 

            Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift på din printer. På PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her på siden, men med et lidt andet design med henblik på udskrift på papir i A4 størrelse. Vedtægt

 

§1.   Tilogaard Meditationskole er en buddhistisk institution oprettet for at formidle og opdyrke Buddha’s Lære, kaldet Buddha Dharma på sanskrit, blandt interesserede, især danskere. Tilogaard Meditationskole følger den klassiske Karma Kadjy tradition fra Indien og Tibet, som kan føres tilbage til  Buddha Sakyamuni, den historiske Buddha, som levede for 2600 år siden. Skolen både formidler Buddha Dharma ved sine tilknyttede Lama’er og Dharmalærere og organiserer sine tilhængere, elever, brugere og støtter i et fælles religiøst samfund.
  Tilogaard Meditationskole skal først og fremmest formidle og opdyrke viden om - og erfaring i Buddhistisk meditation og anskuelse, som med tid og træning fører til  Nirvana, den fuldstændige befrielse og oplysning. Skolen skal også formidle og opdyrke generel viden om Buddha Dharma, foretage buddhistiske ritualer, vejledning, rådgivning og jævnligt samle medlemmerne om fælles praksis i overensstemmelse med traditionen i Karma Kadjy.
  Skolen skal facilitere sådan virksomhed ved at opbygge passende rammer for den, herunder Tempel, retreathytter og så videre. Kernen i sådan formidling og opdyrkning er tilstedeværelsen af  en autentisk  Lama  eller  Dharmalærer, som har modtaget myndighed til formel undervisning, ritual, instruktion og træning af elever fra Shamarpa, Karmapa, Lama Kollegiet på Kundreul Ling Kloster  (også kaldet Le Bost) i Frankrig eller fra tilsvarende institutioner. Tilogaard Meditationskole sørger derfor for en bolig til en sådan, helst dansk Lama eller Dharmalærer. Den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø var Skolens  Protektor indtil hans død i 2014. Den nuværende protektor er den 17. Karmapa Thrinley Thaye Dordje.

Klik her for toppen af siden

 

 §2.a.    Tilogaard Meditationskole bor på Bulbrovej 28, 4913 Horslunde på nordvest Lolland indtil videre.
 

 §2.b.    Skolen ledes uomtvisteligt af Lama Tendar Olaf Høyer som  Skoleleder, så længe han lever. Herefter udpeges en ny, helst dansk Lama eller Dharmalærer  til at lede Skolen. I tidsrummet, hvor der ikke er nogen Skoleleder, ledes Skolen af  Forvalteren  (se  §4). Er der ingen Forvalter, udpeger Protektor en midlertidig Forvalter, indtil den nye Skoleleder overtager myndigheden. Den nye Skoleleder  udpeges af Protektor blandt de anbefalede kandidater, som Skolens bestyrelse foreslår. Ønsker Protektor ikke at følge anbefalingen, kan Protektor forslå andre kandidater til Bestyrelsen, som derpå tager stilling til forslaget. Bestyrelsen sender derpå deres beslutning til Protektor for godkendelse. Hvis Protektor ikke godkender beslutningen, gentages processen som ovenfor beskrevet. Denne procedure foretages for at sikre en dansk beslutning på den ene side og udpegning af en autoriseret Dharmalærer, som Karma Kadjy traditionens overhoved kan stå inde for, så en ægte Buddha Dharma transmission foregår på Skolen.
 

 §2.c.    Når den 17. Karmapa Thinley Taye Dordje udpeger den nye 15. Shamarpa inkarnation, og denne bliver myndig, overgår retten som Protektor til den nye 15. Shamarpa. Når den nye 15. Shamarpa har udpeget en ny 18. Karmapa, bliver denne den næste Protektor, når den nye 15. Shamarpa dør, og så fremdeles. Når og hvis denne spirituelle arvefølge af en eller anden grund brydes, træffer Bestyrelsen beslutning om den fremtidige Protektor. Ved afstemning om ny Protektor, kræves et flertal på 60% i Bestyrelsen.

 

 §3.    (udgået)


 

 §4.a.    Tilogaard Meditationskole bestyres af Skolelederen  (se §2.b)  sammen med en Forvalter og eventuelt flere medlemmer. Forvalteren udpeges og afskediges af Skolelederen. Skolenlederen tegner Tilogaard Meditationskole. Bestyrelsen supplerer sig selv med et passende antal medlemmer og konstituerer sig selv med passende befføjelser til Forvalteren, bortset fra tegningsretten, ved skriftlig fuldmagt. Skolelederen kan inddrage en sådan fuldmagt, afskedige bestyrelsens medlemmer og udpege nye. Skriftlig fuldmagt kan også gives til en eventuel kasserer med beføjelser til at administrere løbende indtægter og udgifter, bortset fra forpligtende tegningsret. Bestyrelsen udpeger en bilagskontrollant, som gennemgår årsregnskabet og rapporterer. Ingen i ledelsen hæfter personligt for Skolens forpligtelser.  (Denne noget usædvanlige konstituering skyldes, at Tilogaard Meditationskole er et meget lille sted, og at medlemmerne er spredt over hele Danmark og andre steder).
 

 §4.b.    Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet gøres offentligt tilgængeligt, senest i maj måned hvert år med bilagskontrollantens notat.

Klik her for toppen af siden

 

§5 & §6.  (udgået)

 

 §7.a.    Denne vedtægt kan kun ændres af en enig bestyrelse. Ændringerne træder ikke i kraft, før endnu et bestyrelsesmøde, tidligst ½ år senere, har bekræftet beslutningen i enighed.
 

 §7.b.    §1  og  §2.b  og  §2.c  og  §7.b  kan dog ikke ændres.

 

 §8.     Tilogaard Meditationskole kan nedlægges, hvis der ikke kan findes en egnet Lama eller Dharmalærer, eller hvis Skolens medlemmer bliver alt for få, eller hvis økonomien bryder sammen. Opløsningen af Tilogaard Meditationskole kan kun gennemføres, hvis Skolelederen indstiller til nedlæggelse og Bestyrelsen er enig. Er der ingen Skoleleder eller Forvalter, vedtager resten af bestyrelsen nedlæggelsen. Er der slet ingen bestyrelse, overdrages Skolens fremtid til Protektors diskretion. Eventuel løs og fast ejendom og formue gives bort ved opløsning af Skolen til andre Dharma organisationer. Finder Bestyrelsen, subsidiært Protektor, ikke værdige Dharma organisationer at give ejendom og formue til, gives værdierne i stedet til værdige almennyttige formål.

 

 §9.     Denne vedtægt er oprettet og formuleret på Tilogaard Meditationskole, Bulbrovej 28, 4913 Horslunde,  den femte oktober 2012 af Lama Tendar Olaf Høyer. Første salen på hovedhuset, Bulbrovej 28, 4913 Horslunde, stilles til rådighed for Skolen uden betaling, indtil ejendommen kan gives til institutionen i evig eje. Lama Tendar Olaf Høyer forhandler med ejendommens kreditgivere om en sådan overdragelse på en passende måde på et passende tidspunkt.

 

 §10.     Tilogaard Meditationskole blev nedlagt på et fællesmøde blandt medlemmerne den 29. august 2021, fordi der var for få medlemmer. Nedlæggelsen blev bekræftet den 2. april 2022 af endnu et Fællesmøde i følge gammel vedtægt. Navn og økonomi overgår herefter straks til den nyoprettede Tilogaard Meditationskole den 2. april 2022. Der er små ændringer i den oprindelige vedtægts §1 og §2. Bemærk at §3, §5 og §6 om medlemmernes fællesmøde udgår helt. §4.a, §7.a og §8 er blevet omformulerede, fordi medlemmernes fællesmøde udgår. Det tidligere medlemmernes fællesmødes beføjelser overgår til bestyrelsen. Får Skolen i fremtiden mange aktive medlemmer, bør vedtægten ændres med henblik på medlemsdemokratisk indflydelse.

 

Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 

Buddha  er  i  alle  menneskers  hjerter
og alle mennesker er  i Buddhas hjerte

 

Tilogaard Meditationskole


På denne sideLama Tendar Olaf Høyer, april 2022; selvportræt finder du skolens vedtægter og en opfordring til støtte. Er du elev eller støtter du Tilogaard Meditationskole, kan du blive medlem. Send en email om det med navn, adresse og gerne telefon, så bliver du registreret som nyt medlem: info-snabelA-tilogaard.dk - 'snabelA' er: @.

Lama Tendar Olaf Høyer, april 2022.        

 Som selvejende institution håber jeg at Dharma virksomheden kan fortsætte med en anden dansk Karma Kadjy Lama i spidsen, efter min død. Den nye Lama skal også godkendes af Tilogaard’s protektor   (den nuværende protektor efter Shamar Rinpotje’s død er Karmapa Thinle Taye Dordje). Derfor beskriver jeg min efterfølger som  ‘udvalgt’.
 

  Jeg tror, at danskerne vil have godt af små virksomheder som denne, som ikke er direkte  afhængige  af store netværk, eller er i lommen på tibetanske eller andre politiske interesser, som intet har med Danmark og danskere i deres hverdag at gøre. Til gengæld er Tilogaard afhængig af  den gamle klassiske buddhistiske tradition fra Karma Kadjy  med Karmapa Thinle Taye Dordje i spidsen, som Buddha Dharma arvefølgens autoritet. Det er jo netop denne uforfalskede og uovertrufne Dharma, som Skolen ønsker at formidle. Denne Dharma er netop uforfalsket og uovertruffen på grund af  Karmapa’ernes og Shamarpa’ernes  indsats i over 900 år.
 

 Tilogaard er en uafhængig dansk institution. Jeg blev i årenes løb til en 'Bodhi Path' Dharmalærer, så det er min forbindelse med  Bodhi Path netværket. Bodhi Path konceptet har jeg taget til mig,  dels fordi jeg støtter min mester  Shamar Rinpotje, som stiftede netværket,  dels fordi  Bodhi Path Læreplanen  er rigtig god for moderne mennesker. Den er et godt koncept for en sammensat, men alligevel enkel og vedvarende træning i - og udvikling af  Buddha’s Dharma, mens du lever et almindeligt liv. 
 Jeg håber, at dansk Dharma gror sine rødder i enkle meditationskoler som denne og glimrende progressive læreplaner som Shamar Rinpotje’s.

 

 Tilogaard deltager ikke i diverse Dharma netværk med den konformitet og ensartede organisations form, som sådanne netværk forventer af deres deltagere. Tilogaard er ikke et ‘franchise.’ Det er på mange måder en uskik med uniformitet, rent bortset fra at sådanne netværk ganske ofte  virker som blot en slags ‘missions stationer’ for Dharma, fordi disse centre ikke har hverken akademiske Acharyas eller rigtige Lama’er med stor meditations erfaring, som bor og underviser i centeret. I stedet præges sådanne centre af ‘ildsjæle’  - og al respekt for det, men jeg behøver jo ikke at deltage. Mit arbejde består i at undervise i Buddha’s Dharma - ikke i at tilpase mig til en organisation.
 

 Jeg deltager i den generelle Karma Kadjy formidling af Buddha Dharma som en traditionel  Kadjy Lama. Derfor er jeg stadig forbundet med Dhagpo Mandala’en i Frankrig, som organiserede min traditionelle meditative 3 års tilbagetrækning, skønt det er sjældent, at vi mødes og er sammen.

 

Anandachakra - logo for Tilogaard

 
Støt udviklingen

 Støtte til Tilogaard Meditationskole vil bære denne udvikling igennem og hjælpe til, at danske Lama’er får fodfæste og basis i deres eget land og bevirke, at eleverne kan modtage og træne den ægte og uforfalskede Dharma på dansk i et dansk miljø - oven i købet langt ude på landet i fred og ro, ved skov og strand og med højt til himlen. Du opfordres derfor til at yde støtte, hvis du kan lide hensigten og den generelle virksomhed.
 

 Den såkaldte tibetanske Buddhisme er først og fremmest indisk, og den handler om noget universelt i mennesker overalt i verden. Buddha bor ikke i Asien. Buddha er i hjertet hos alle mennesker,  og alle mennesker er  i  Buddha’s hjerte.
 

 Det er derfor en kunst i sig selv, at holde den tilbørlige afstand til de traditionelle organisations former for Dharma fra Tibet og Indien. Det er ønskeligt med en vis afstand, fordi de tibetanske Lama’er er involveret i politik, hvad enten de ønsker det eller ej. Der er flere kulturelle og sociale årsager fra det gamle Tibet og omegn til dette religiøse  samsara. Da det kulturelle og sociale landskab ser meget anderledes ud i Danmark, er det nødvendigt med en passende afstand og ikke for tæt netværk med Karma Kadjy i Indien,  Nepal, Tibet og Kina.  I Europa er der opstået flere forskellige Dharma netværk, som endnu ikke har fået en fast form. De har dog i reglen en medlems repræsentation.
 

 Indtil videre er der ikke noget alternativ til Karmapa som den bedste sikring af Dharma arvefølgen eller transmissionen. Derfor tages de vigtige beslutninger på Tilogaard af Lama’en, mens det overlades til Karmapa og Shamarpa at føre tilsyn med, at det er den ægte Karma Kadjy transmission, som formidles på Tilogaard. Det er det, som menes med udtrykket ’protektor’. Senere skal den femtende inkarnation af Shamar Rinpotje blive ‘protektor.’
 Derfor har Karmapa en ‘veto ret’, når der skal vælges en ny Lama  (
§ 2.b). Bestyrelsen kan ikke blot vælge en eller anden. Karmapa skal godkende valget - ellers må udnævnelses proceduren gå om. Bortset fra denne lidt exceptionelle begivenhed, kan Karmapa ikke blande sig direkte uden opfordring fra Lama’en  (Skolelederen).
 

 I hovedsagen er det Lama’en og Forvalteren, som driver Skolen og træffer de fleste beslutninger uden at involvere medlemmerne. Det er en praktisk foranstaltning, fordi medlemmerne bor spredt ud over hele Danmark. Mange elever har faktisk ikke oprettet medlemskab.

 
 D
isse regler om ny Dharmalærer træder dog først i kraft efter min død  (§ 2.b). Institutionen er jo endnu ikke konsolideret. Tilogaard’s huse og jord ejes indtil videre af mig, fordi selvom jeg gerne gav ejendommen bort til institutionen med det samme, så vil kreditforeningen ikke gå med til det, når gælden stadig er så stor (gælden er på 407.000 kr. i 2022). Heldigvis vil gælden langsomt forsvinde af sig selv, så mit ønske og min hensigt kan virkeliggøres.

 
 Måske bliver jeg nødt til at flytte fra Bulbrovej på grund af mit handikap, før dette er lykkedes. I så fald opnår institutionen ikke ejerskab, og fremtiden bliver meget usikker for dens fortsættelse. Alle mine Dharma ting, herunder alter og Buddha statuer og så videre - samt alle bøger, netstedet Tilogaard.dk, computere og munketøj er givet til institutionen som gave den 3. april 2022. Det er sket i håb om, at en anden dansk Lama trods alt kan overtage alt dette på den ene eller på en anden måde, hvad enten institutionen fortsætter eller ej.
 

 

 Den gamle vedtægt kan du stadig få fat i. Klik her   (Vedtægten fra 2012 som PDF fil).

 

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk