Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie. Tegning af Gerard Muguet.

Tilogaard
Meditationskole

Klik her for at åbne indholdslisten


Tilogaard Meditationskole


Tilogaard Meditatioskole er den formelle institution bag Tilogaard’s  virksomhed og den fremtidige ejer af husene og jorden.


Dharmahjulet - Tilogaard Meditationskoles logo

Vedtægt
 

Klik her for udskrift af vedtægten som PDF fil §1.   Tilogaard Meditationskole er en buddhistisk institution oprettet for at formidle og opdyrke Buddha’s Lære, kaldet Buddha Dharma på sanskrit, blandt interesserede, især danskere. Tilogaard Meditationskole følger den klassiske Karma Kadjy tradition fra Indien og Tibet, som kan føres tilbage til  Buddha Sakyamuni, den historiske Buddha, som levede for 2600 år siden. Skolen både formidler Buddha Dharma ved sine tilknyttede Lama’er og Dharmalærere og organiserer sine tilhængere, elever, brugere og støtter i et fælles religiøst samfund. Tilogaard Meditationskole skal først og fremmest formidle og opdyrke viden om - og erfaring i Buddhistisk meditation og anskuelse, som med tid og træning fører til  Nirvana, den fuldstændige oplysning og befrielse. Skolen skal også formidle og opdyrke generel viden om Buddha Dharma, foretage buddhistiske ritualer, vejledning, rådgivning og jævnligt samle medlemmerne om fælles praksis i overensstemmelse med traditionen i Karma Kadjy. Skolen skal facilitere sådan virksomhed ved at opbygge passende rammer for den, herunder Tempel, retreathytter og så videre. Kernen i sådan formidling og opdyrkning er tilstedeværelsen af  en autentisk  Lama  eller  Dharmalærer, som har modtaget myndighed til formel undervisning, ritual, instruktion og træning af elever fra Shamarpa, Karmapa, Lama Kollegiet på Kundreul Ling Kloster  (også kaldet Le Bost) i Frankrig eller fra tilsvarende institutioner. Tilogaard Meditationskole sørger derfor for en bolig til en sådan, helst dansk Lama eller Dharmalærer. Den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø er Skolens  Protektor.

Klik her for toppen af siden

Anandachakra - logo for Tilogaard

 §2.a.    Tilogaard Meditationskole bor på Bulbrovej 28, 4913 Horslunde på nordvest Lolland indtil videre.

 §2.b.    Skolen ledes uomtvisteligt af Lama Tendar Olaf Høyer som  Skoleleder, så længe han lever. Herefter udpeges en ny, helst dansk Lama eller Dharmalærer  til at lede Skolen. I tidsrummet, hvor der ikke er nogen Skoleleder, ledes Skolen af  Forvalteren  (se  §3 og  §4). Er der ingen Forvalter, udpeger Protektor en midlertidig Forvalter, indtil den nye Skoleleder overtager myndigheden. Den nye Skoleleder  udpeges af Protektor blandt de anbefalede kandidater, som Skolens medlemmer har vedtaget på et  Fællesmøde (se  §5§6). Ønsker Protektor ikke at følge anbefalingen, kan Protektor forslå andre kandidater til Fællesmødet, som derpå tager stilling til forslaget. Fællesmødet sender derpå deres beslutning til Protektor for godkendelse. Hvis Protektor ikke godkender beslutningen, gentages processen som ovenfor beskrevet.

 §2.c.    Når den nuværende 14. Shamarpa Mipham Tjødji Lodrø dør, overgår retten som Protektor til den 17.  Karmapa Thinle Taye Dordje. Når den 17. Karmapa Thinle Taye Dordje udpeger den nye 15. Shamarpa inkarnation, og han bliver myndig, overgår retten som Protektor til den nye 15. Shamarpa. Når han har udpeget en ny 18. Karmapa, bliver han den næste med denne ret, når den nye 15. Shamarpa dør, og så fremdeles. Når og hvis denne spirituelle arvefølge af en eller anden grund brydes, træffer medlemmerne beslutning om den fremtidige Protektor på 2 lovligt indkaldte Fællesmøder med mindst ½ års mellemrum. Ved afstemning om ny Protektor, kræves et flertal på 60% blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for at træffe beslutning.


Anandachakra - logo for Tilogaard

 §3.    Hvis medlemmerne bliver utilfredse med en udpeget Skoleleder, kan de anmode Protektor om at udpege en anden Skoleleder, som medlemmerne beslutter at anbefale på et Fællesmøde. Ønsker Protektor ikke at følge anbefalingen, kan han forslå andre kandidater til Fællesmødet, som derpå tager stilling til forslaget og så videre, i samme proces som i  §2.b. Udpeger Protektor derpå en sådan anbefalet Skoleleder, skal udskiftningen finde sted efter 3 måneder, regnet fra det tidspunkt, hvor bekendtgørelsen af den nye Skoleleder er modtaget af Tilogaard Meditationskole, og den fravalgte Skoleleder skal straks flytte væk fra Tilogaard Meditationskole efter disse 3 måneder er gået. Når Fællesmødet har vedtaget at  søge en ny Skoleleder, ledes Skolen af en midlertidig Forvalter, udpeget af Protektor, indtil sagen er afgjort. Skolens kontor, arkiv, aktive og passive midler og så videre overgår i så fald til den midlertidige Forvalter, som også overtager alle Skolelederens beføjelser, herunder tegningsretten, indtil sagen er afgjort. Udpeges en ny Skoleleder som resultat af denne proces, overtager vedkommende myndigheden med det samme.


Anandachakra - logo for Tilogaard

 §4.a.    Tilogaard Meditationskole bestyres af Skolelederen  (se §2.b)  sammen med en Forvalter, bortset fra tilfældet nævnt i  §3. Forvalteren udpeges og afskediges af Skolelederen, bortset fra tilfældet nævnt i  §3. Skolenlederen tegner Tilogaard Meditationskole, bortset fra tilfældet nævnt i  §3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med passende beføjelser til Forvalteren, bortset fra tegningsretten, ved skriftlig fuldmagt. Skolelederen kan inddrage en sådan fuldmagt, bortset fra tilfældet nævnt i  §3. Skriftlig fuldmagt kan også gives til en eventuel kasserer, bortset fra tegningsretten, som kan deltage i bestyrelsen uden stemmeret. Bestyrelsen udpeger en bilagskontrollant, som gennemgår årsregnskabet og rapporterer. Ingen i ledelsen hæfter personligt for Skolens forpligtelser.  (Denne noget usædvanlige konstituering skyldes, at Tilogaard Meditationskole er et meget lille sted, og at medlemmerne er spredt over hele Danmark og andre steder).

 §4.b.    Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet gøres offentligt tilgængeligt, senest i maj måned hvert år med bilagskontrollantens notat.

Klik her for toppen af siden

Anandachakra - logo for Tilogaard

 §5.   Tilogaard Meditationskole inviterer alle elever, brugere og støtter til at søge medlemskab i Skolen. Medlemmerne indkaldes af bestyrelsen med mindst to måneders varsel til Fællesmøde, når der er grund til det. Ønsker en tredjedel af medlemmerne at udskifte Skolelederen, kan de selv indkalde til Fællesmøde. Når Skolelederen ophører som Skoleleder, indkaldes Fællesmødet af Forvalteren. Er der heller ingen Forvalter, kan medlemmerne selv indkalde til Fællesmøde. Fællesmødet tager da stilling til, hvem de vil anbefale som ny Skoleleder overfor Protektor  (se §2.b). Forvalteren leder Skolen med alle Skolelederens beføjelser, indtil en ny Skoleleder er udpeget. Er der ingen Forvalter, udpeger Protektor en midlertidig Forvalter, som udøver alle Skolelederens beføjelser, indtil den nye Skoleleder overtager myndigheden  (se §2.b).


Anandachakra - logo for Tilogaard

 §6.    Medlemmernes Fællesmøde træffer beslutniger ved almindeligt flertal. I sager om udskiftning af Skolelederen eller ændring af Vedtægten anvendes afstemningsreglen i §7.a. Kun myndige medlemmer, som har modtaget formel buddhistisk Tilflugt og som i forvejen er blevet officielt bekræftede af bestyrelsen, har stemmeret. Ved mødets begyndelse vælges en dirigent, som leder mødet. Herefter vedtages en dagsorden, som skal indeholde bestyrelsens beretning, indkomne forslag fra medlemmerne samt en fri debat.


Anandachakra - logo for Tilogaard

 §7.a.    Denne vedtægt kan kun ændres af en enig bestyrelse, som indstiller ændringsforslag til et fællesmøde af medlemmerne, som skal godkende ændringerne med 60% flertal blandt de fremmødte. Ændringerne træder ikke i kraft, før endnu et fællesmøde, tidligst ½ år senere, har bekræftet beslutningen med 60% flertal som før.

 §7.b.    §1  og  §2.b  og  §2.c  og  §7.b  kan dog ikke ændres.


Anandachakra - logo for Tilogaard

 §8.     Tilogaard Meditationskole kan nedlægges, hvis der ikke kan findes en egnet Lama eller Dharmalærer, eller hvis Skolens medlemmer bliver alt for få, eller hvis økonomien bryder sammen. Opløsningen af Tilogaard Meditationskole kan kun gennemføres, hvis Skolelederen indstiller til nedlæggelse og 2 Fællesmøder med ½ års mellemrum vedtager det. De 2 møder skal være enige. Er de ikke det, gentages proceduren. Er der ingen Skoleleder eller Forvalter, kan medlemmerne selv indkalde til disse møder. Eventuel løs og fast ejendom og formue gives bort ved opløsning af Skolen til andre Dharma organisationer. Finder Fællesmødet ikke værdige Dharma organisationer at give ejendom og formue til, gives værdierne i stedet til værdige almennyttige formål. En midlertidig Forvalter udpeges af Protektor til at forestå den praktiske del af nedlæggelsen  (se §2.b). Er der ingen Protektor, vælger Fællesmødet en midlertidig Forvalter.


Anandachakra - logo for Tilogaard

 §9.     Denne vedtægt er oprettet og formuleret på Tilogaard Meditationskole, Bulbrovej 28, 4913 Horslunde,  den femte oktober 2012 af Lama Tendar Olaf Høyer. Første salen på hovedhuset, Bulbrovej 28, 4913 Horslunde, stilles til rådighed for Skolen uden betaling, indtil ejendommen kan gives til institutionen i evig eje. Lama Tendar Olaf Høyer forhandler med ejendommens kreditgivere om en sådan overdragelse på en passende måde på et passende tidspunkt.
 

Klik her for toppen af siden
klik her, så åbner den næste side
klik her, så åbner den næste side

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Tilogaard Meditationskole, foto af Lama Tendar.

 

Håndtryk skilt. Montage af Olaf Høyer.

Bliv medlem

  Alle Tilogaard Meditationskoles elever, brugere og støtter kan blive medlemmer af Skolen. Ønsker du medlemsskab, så send en email ved at klikke her:   E-mail  

Klik her for udskrift af klummen 'Medlemskab' som PDF fil  I din email bedes du oplyse dit navn, din adresse, email og telefonnummer. Du bedes også oplyse om din forbindelse med Tilogaard, det vil sige, om du er elev, bruger eller støtte. Du bedes også oplyse, hvornår du fik Tilflugt, og hvem som gav den, hvis du har modtaget  Tilflugt.

  Oplysningerne skal bruges til evaluering af, om du er berettiget til medlemskab. Er du elev, bruger eller støtte, kan du blive medlem og få ejerskab og indflydelse.
  Oplysningerne om Tilflugt skal bruges til at fastslå, hvor mange af medlemmerne som er egentlige buddhister. Det er antallet af egentlige buddhister blandt medlemmerne, som afgør om Skolen på et senere tidspunkt kan opnå statsanerkendelse.
  Kun folk, som har modtaget formel Tilflugt, har stemmeret på Fællesmødet. I øvrigt kan du godt blive medlem, selvom du ikke formelt er buddhist, men da Skolen er et formelt buddhistisk foretagende, kan kun folk med Tilflugt have stemmeret på fællesmøderne.
 

Afsnit

 
Klik her for toppen af siden

  Har du ikke  modtaget Tilflugt, men ønsker du det, kan det nemt lade sig gøre. Skriv om det i din email, så vil jeg invitere dig til den lille ceremoni her på Tilogaard.

  Når du har sendt din ansøgning om medlemsskab, vil du hurtigt få svar på, om du er optaget.  Medlemskabet er gratis, men du er velkommen til at yde en donation  (se under:   finansiering).
 

  Medlemskabet giver dig ret til at deltage i Fællesmøderne, som har en vis indflydelse på udviklingen og samfundet på Tilogaard Meditationskole. Læs mere om det i venstre klumme med Vedtægten  (§5).

Klik her for toppen af siden

Udvikling

 

 

Institutionen  Tilogaard Meditationskole  skal overtage ejerskabet  af ejendommen  Bulbrovej 28  i fremtiden, når jeg har betalt gælden ned til et lille beløb. Jeg håber på  - og regner med -  at det sker i 2024.
Lama Tendar Olaf Høyer, juni 2018. Fotografen er Lamaen.
Lama Tendar Olaf Høyer, juni 2018.

Som selvejende institution håber jeg at Dharma virksomheden kan fortsætte med en anden dansk Karma Kadjy Lama i spidsen, efter min død. Den nye Lama skal vælges af medlemmerne, men en sådan Lama skal også godkendes af Tilogaard’s protektor   (den nuværende protektor er efter Shamar Rinpotje’s død, Karmapa Thinle Taye Dordje). Derfor beskriver jeg min efterfølger som  ‘udvalgt’.
Klik her for toppen af siden

 Jeg tror, at danskerne vil have godt af små virksomheder som denne, som ikke er direkte  afhængige  af store netværk, eller er i lommen på tibetanske eller andre politiske interesser, som intet har med Danmark og danskere i deres hverdag at gøre. Til gengæld er Tilogaard afhængig af  den gamle klassiske buddhistiske tradition fra Karma Kadjy  med Karmapa Thinle Taye Dordje i spidsen, som Buddha Dharma arvefølgens autoritet. Det er jo netop denne uforfalskede og uovertrufne Dharma, som Skolen ønsker at formidle. Denne Dharma er netop uforfalsket og uovertruffen på grund af  Karmapa’ernes og Shamarpa’ernes  indsats i over 900 år.

 Tilogaard er en uafhængig dansk institution  i en særlig forbindelse med det internationale   Bodhi Path netværk.  Jeg blev i årenes løb til en Bodhi Path Dharmalærer, så det er forbindelsen. Bodhi Path konceptet har jeg taget til mig,  dels fordi jeg støtter min mester  Shamar Rinpotje, som stiftede netværket,  dels fordi  Bodhi Path Læreplanen  er rigtig god for moderne mennesker. Den er et godt koncept for en sammensat, men alligevel enkel og vedvarende træning i - og udvikling af  Buddha’s Dharma, mens du lever et almindeligt liv. 
 Jeg håber, at dansk Dharma gror sine rødder i enkle meditationskoler som denne og glimrende progressive læreplaner som Shamar Rinpotje’s.

 Tilogaard deltager ikke i diverse Dharma netværk med den konformitet og ensartede organisations form, som sådanne netværk forventer af deres deltagere. Tilogaard er ikke et ‘franchise.’ Det er på mange måder en uskik med uniformitet, rent bortset fra at sådanne netværk ganske ofte  virker som blot en slags ‘missions stationer’ for Dharma, fordi disse centre ikke har hverken akademiske Acharyas eller rigtige Lama’er med stor meditations erfaring, som bor i centeret. I stedet præges sådanne centre af ‘ildsjæle’  - og al respekt for det, men jeg behøver jo ikke at deltage. Mit arbejde består i at undervise i Buddha’s Dharma - ikke i at tilpase mig til en organisation.

 Jeg deltager i den generelle Karma Kadjy formidling af Buddha Dharma som en traditionel  Kadjy Lama. Derfor er jeg stadig forbundet med Dhagpo Mandala’en i Frankrig, som organiserede min traditionelle meditative 3 års tilbagetrækning, skønt det er sjældent, at vi mødes og er sammen.
 

Støt udviklingen

 Støtte til Tilogaard Meditationskole vil bære denne udvikling igennem og hjælpe til, at danske Lama’er får fodfæste og basis i deres eget land og bevirke, at eleverne kan modtage og træne den ægte og uforfalskede Dharma på dansk i et dansk miljø - oven i købet langt ude på landet i fred og ro, ved skov og strand og med højt til himlen. Du opfordres derfor til at yde støtte, hvis du kan lide hensigten og den generelle virksomhed.

 Den såkaldte tibetanske Buddhisme er først og fremmest indisk, og den handler om noget universelt i mennesker overalt i verden. Buddha bor ikke i Asien. Buddha er i hjertet hos alle mennesker,  og alle mennesker er  i  Buddha’s hjerte.

 Det er derfor en kunst i sig selv, at holde den tilbørlige afstand til de traditionelle organisations former for Dharma fra Tibet og Indien. Det er ønskeligt med en vis afstand, fordi de tibetanske Lama’er er involveret i politik, hvad enten de ønsker det eller ej. Der er flere kulturelle og sociale årsager fra det gamle Tibet og omegn til dette religiøse  samsara. Da det kulturelle og sociale landskab ser meget anderledes ud i Danmark, er det nødvendigt med en passende afstand og ikke for tæt netværk med Karma Kadjy i Indien,  Nepal, Tibet og Kina.  I Europa er der opstået flere forskellige Dharma netværk, som endnu ikke har fået en fast form. De har dog i reglen en medlems repræsentation.

 Indtil videre er der ikke noget alternativ til Karmapa som den bedste sikring af Dharma arvefølgen eller transmissionen. Derfor tages de vigtige beslutninger på Tilogaard af Lama’en og medlemmerne, mens det overlades til Karmapa at føre tilsyn med, at det er den ægte Karma Kadjy transmission, som formidles på Tilogaard. Det er det, som menes med udtrykket ’protektor’. Senere skal den fremtidige inkarnation af Shamar Rinpotje blive ‘protektor.’
 Derfor har Karmapa en ‘veto ret’, når der skal vælges en ny Lama  (
§ 2.b). Medlemmerne kan ikke blot vælge en eller anden. Karmapa skal godkende valget - ellers må udnævnelses proceduren gå om. Bortset fra denne lidt exceptionelle begivenhed, kan Karmapa ikke blande sig direkte uden opfordring fra Lama’en  (Skolelederen), Forvalteren eller den kompetente forsamling af medlemmer.

 I hovedsagen er det Lama’en og Forvalteren, som driver Skolen og træffer de fleste beslutninger uden at involvere medlemmerne. Det er en praktisk foranstaltning, fordi medlemmerne bor spredt ud over hele Danmark. Til gengæld har medlemmerne magt til at fjerne dem begge, hvis det mod forventning skulle vise sig nødvendigt.
 
Disse regler træder dog først i kraft efter min død  (§ 2.b). Institutionen er jo endnu ikke konsolideret. Tilogaard’s huse og jord ejes indtil videre af mig, fordi selvom jeg gerne gav ejendommen bort til institutionen med det samme, så vil kreditforeningen ikke gå med til det, når gælden stadig er så stor (gælden er på ½ million kroner i 2016). Heldigvis vil gælden langsomt forsvinde af sig selv, så mit ønske og min hensigt kan virkeliggøres.

                        Læs her om Tilogaards fremtid.
            Læs her om finansieringen.

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
        Klik her for indholdsliste, sitemap    © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk