regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

 N 

 

 

Ordbog & Dharma leksikon

 

 
Regnbuefarvet linje

 

  Nadi  (skt.):

 kanal eller energi åre i form af imaginative små rør, som er lavet af lys. Udtrykket 'kanal' bruges her udelukkende, fordi det er blevet den almindelige oversættelse (eng.: channel). Det rette udtryk må være 'åre' ligesom i blodåre. Lyset angiver, at disse organiske rør eller kanaler ikke er fysiske. Strengt taget eksisterer de ikke, men  yogi’en  forestiller sig, at der befinder sig et netværk af sådanne kanaler overalt i kroppen med store rør, som fordeler sig i mindre rør alle vegne. Ved mentalt at tilføje et sådant kanal netværk til den kropslige virkelighed, forbindes  sindet  og  følelserne  med kroppen på en overlagt bevidst måde. Selvom netværket kun findes i yogi'ens fantasi eller mentale forestilling, påvirkes flere biologiske netværk af en ganske anderledes fysisk natur. Både nerver, hormon cikulation og lymfe system påvirkes således indirekte af disse forestillede nadi'er. De forestillede indre  energi kanaler i kroppen  visualiseres  af yogi'en i forbindelse med  Tantra. Ved at forestille sig disse kanaler ledes kroppens energier til gavnlige cirkulationer, som kan fremkalde frigørelse af emotionelle spændinger, genkendelse af følelsernes inkarnation  i kroppen og stor glæde, skt.:  mahasukha. Det øger også kroppens vitalitet. Udføres øvelserne forkert, kan det være farligt for sundheden. Derfor bør man følge en kvalificeret  Lama  og  mesterlæren, mens man lærer.
  Hvordan man forestiller sig disse psykiske energi årer i netværk over hele kroppen fremgår af de forskellige kommentarer til  Yidam  sadhana. Generelt er der en central kanal sammenfaldende med ryggraden, som kaldes (skt.) avadhuti (tib.: uma). Denne hovedkanal går fra issen, hvor den ligner mundstykkket på en trompet, og i en lige linje ned til anus, hvor den ligner lydudgangen på en trompet. Langs denne kanal befinder de forskellige  chakra'er  sig ved issen, halsen, hjertet og nær navlen, lidt neden under faktisk. Fra disse trafik knude punkter (chakras) fordeler de mindre kanaler sig ud og forgrener sig i stadigt finere netværk. De nærnere detaljer, symbolik, farver og så videre beskrives indgående i kommentarerne, og er kun relevante at kende, hvis du udfører Yidam  meditation. Der er forskel på de enkelte sadhana'er med nogle gange flere chakras end beskrevet her samt andre variationer, som skyldes tradition.
  Det er i denne centrale kanal, at den 'livs bærende energi,' skt.:  prana, cirkulerer. Fra chakra'et under navlen udgår to sekundære og mindre energi eller 'vind' (skt.:  vayu) årer, som forløber på hver side af den centrale kanal mod højre og venstre i kroppen hele vejen i lige linje op til issen, hvor kanalerne bøjer sig nedad og ender i hvert sit næsebor. Mens den centrale kanal er lukket for oven og for neden, så længe du lever, er de to side kanaler åbne mod verden ved næsen og har en særlig betydning i forbindelse med åndedræts øvelser.
  I Hindu Tantra findes der lignende nadi'er og chakra'er, men de er ikke helt de samme, som her beskrevet. Dette faktum understreger, at der ikke er tale om objektivt eksisterende kanaler og chakras, men om en teknik til at påvirke sindet og følelserne i kroppen, og dermed vitalitet, sundhed og - ikke mindst - mahasukha, den store glæde eller  lykke  ved  samadhi  og mesterskab i samadhi, de 4  dhyanas.
  Læs også om:  Chakra.
Læs videre om:  Bindhu.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Naga  (skt.):

 [Nāga]; tib.: lu  [klu], ‘nøkke’  (på olddansk), et åndevæsen med sanser og selvbevidsthed, som lever i og omkring vandmiljøer. I dansk Oldtid blev nøkkerne, lindormene, dragerne, havmænd og havfruer anset for at være både negative kræfter  i naturen og ondsindede af væsen.  Nøkkerne blev associeret med vandløb, søer, moser og sygdom. Muligvis ofrede man til dem i Broncealderen. I Indien er der både gode og onde nøkker.Naga; træudskæring fra ryggen på en traditionel trone; ukendt fotograf.
Tilsyneladende var  naga dyrkelsen udbredt over hele Indien som natur-religion, også før de såkaldte ‘arier’ indvandrede og bosatte sig i Nordindien og medbragte deres egen religion baseret på   Veda’erne.  Men indoeuropæerne havde også nøkkerne med som en del af deres åndelige verden.
                              (Billedet viser et træskærer arbejde af en naga.)
Sandsynligvis er der sket en sammensmeltning af opfattelserne, ligesom det synes at være tilfældet med guden Shiva og andre. I det Oldindiske kosmologiske system med de 6 verdener, skt.:  Chakravala, er  naga’ernes placering uklar. Nogle gange opfattes de på linje med  asuras, andre gange befinder de sig på grænsen mellem menneskenes verden og dyrenes, men det er fordi de kan påtage sig sådanne former, mens de som nøkker har deres eget rige.
 Nøkkernes konge i Indien modtog  Pradjñaparamita Sutra’erne  fra  Buddha Sakyamuni.  Naga kongen levede længe og gav dem 1000 år senere til  Nāgardjuna, som med disse  Sutra’er fuldkommengjorde sin erkendelse og blev befriet og oplyst. Denne  Naga  konge må anses for at være en vision, som Nāgardjuna havde, men Naga kongen optræder også i visse  Sutra’er. For eksempel skærmede Naga kongen i form af en gigantisk kobraslange Buddha Sakyamuni mod en regnstorm ved at folde sit brystparti ud over Den Hellige Mand som en paraply, da Buddha Sakyamuni befandt sig i en overordentlig dyb   samadhi i dagene lige efter sit  Nirvana. Så her har naga'en en skønt usædvanligt meget stor krop, dog krop som en kobra slange med dens karakteristiske bryst parti. I Kina blev nøkkerne opfattet som drager; sandsynligvis fordi der er mange dinosaur fossiler fundet i Gobi ørkenen, så man antog disse fordums skeletter for enorme drager.
Kinesiske drage, klassisk design. Dragen i Kina er det samme som den indiske Naga og den danske nøkke.
Blandt  Abrahams religioner er der muligvis en parallel til  Naga’erne med  Serafim væsnerne – eller seraf’ferne – som omgiver Guds trone i profeternes  visioner. Serafim spiller dog en noget uklar rolle i Biblen, men ordret betyder Seraf en slange  (i følge Kirke-Leksikon for Norden ved Frederik Nielsen). På denne måde har Serafferne muligvis ligesom i Indien i nogle tilfælde haft en positiv og  dydig betydning, mens de i andre sammenhænge var negative, for eksempel slangen i  Paradiset, som forheksede Adam og Eva. I vore dages teologi synes Serafferne at have mistet en præcis betydning, skønt de må formodes at have haft velkendt funktion i Oldtiden.
 Læs også om:  Triloka  med en beskrivelse af naga'ernes placering i verdens opfattelsen.
 Læs også om:  Guder.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Naga kongen Sagara  (skt.):

 Buddha Sakyamuni besøgte Naga kongen Sagara på havets bund,Buddha underviser Naga kongen Sagara; fresko fra Ajanta grotterne; ukendt fotograf.
hvor han gav 'instruktionen, som afklarer karma.' I denne instruks forklarer Buddha de 10 dyder og de 10 udyder. Episoden beskrives i Sutra'en: Sagara-naga-raja-paripriccha, Nagakongen Sagara's spørgsmål. (Den kan læses her hos 84.000).
 Læs også om: naga - for oven.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Nagardjuna  (skt.):

 Nagardjuna, den 'anden' Buddha.(skrives også: Nagarjuna), tib.: Ludrub  [klu grub]; navnet på  Mahasiddha,   Mahamudra  mester, grundlægger af  Madhyamaka  anskuelsen, reformator af  Ayurveda  (medicin), en alkymist, grundlægger af den ene  Bodhisatvayana transmission, Dekan på  Nalanda Klosteruniversitet, og opdager af visse hidtil hemmelige  Pradjñaparamita Sutra’er. Han var kort sagt et rigtigt renæscance menneske. Nagardjuna  kaldes også for den anden  Buddha. Det er svært at tidsfæste ham, men han er samtidig med visse konger i Sydindien, så det er rimeligt at antage, at han levede fra omkring år 120 til indi det næste århundrede. Hvor længe han levede er straks sværere at fastslå. I følge visse traditioner lever han i bedste velgående stadigvæk, fordi han er  vellykket alkymist.
 Akademikere mener almindeligvis ikke, at  Nagardjuna  har forbindelse med  Tantra. De mener, at først  Asanga  skaber forbindelse mellem  Pradjñaparamita og  Tantra. Traditionen opfatter derimod de to som uadskillelige, selvom man godt kan udøve  Pradjñaparamita  uden  Tantra.  Her er det igen på plads at huske på den mundtlige tradition. Der er sådan set intet til hinder for, at  Nagardjuna  holdt  Tantra  hemmeligt, mens han offentligt underviste i  Pradjñaparamita. Akademikere foreslår i stedet, at der kan have været flere med navnet  Nagardjuna.
  Han er forfatter til mange værker, hans mest kendte er   Mula-madhyamaka-karika, som findes oversat til dansk. Et andet berømt værk er ‘Juvelkæden', som også er oversat til dansk. Han er en af linieholderne i den lange   Mahamudra  transmission  (arvefølge)  indenfor  Karma Kadjy traditionen. Hans virksomhed er forbundet med  Nalanda  Kloster i Bihar, Amaravati og Nagarjunakhonda i Sydindien.   Nagardjuna er berømt for at have reformeret  Ayurveda. Han skal have indført brugen af halvædelsten og  metaller, hvor man førhen kun havde brugt urter.
  Han fik angiveligt  Pradjñaparamita Sutra’erne foræret af en  Naga  konge. Myten fortæller, at denne konge boede på bunden af den Bengalske Havbugt, hvor det må have været svært at holde blækket tørt.  Nagardjuna  boede det meste af sit liv i  Satavahana Imperiet. Lige nord for boede dengang et folk, som kaldtes   Naga  folket i skovene og bjergene  (dette folk havde næppe noget at gøre med det nuværende Nagaland i Nordøst Indien).  Muligvis fik Nagadjuna transmission til  Pradjñaparamita fra dette folks konge.  Hvor kongen så havde sin transmission fra, er ikke evident.
  Det er også muligt, at  Nagardjuna fik en  vision  af  Naga kongen i sit palads på havets bund. I en vision har blækket jo ikke problemer med at holde sig tørt. Det er svært at afgøre, hvad der måtte være tilfældet. Imidlertid er forklaringen med vision på linie med, hvad der skete for   Asanga godt 100 år senere. Asanga fik en vision af Buddha  Maitreya og  Tushita   himlen, hvorfra han hentede kanoniske   Dharma bøger.
  Hele  Mahayana  traditionen er fyldt med visioner, både når en mester modtager  transmission,  og når en mester visionært beskuer fjerne verdener, himelske beboelser og Buddha’ers 'rene lande' eller  paradiser, skt.:  Buddhakshetra. Det visionære i Dharma’en er ikke begrænset til Mahayana. I forbindelse med   Buddha Sakyamuni’s oplysning   hedder det sig, at  dels visdommens øje åbnede sig for Buddha, dels det guddommelige øje og Buddha-øjet. Hvor visdommens øje ganske enkelt betyder indsigt og sikker viden  (skt.:  vidya), er de to andre øjne tydeligvis visionære, for med det guddommelige øje kan Buddha se uendeligt langt væk, og med Buddha-øjet kan han se fortid, nutid, fremtid,   karma’s årsager og virkninger og så videre  (se under:   oplysningens 64 elementer).
  Nagardjuna  anses for grundlægger af  Mahayana  sammen med  Asanga i den forstand, at det er disse to, som skriver de første autoritative kommentarer til  Pradjñaparamita Sutra’erne. Mahayana Sutra’erne tilskrives naturligvis Buddha Sakyamuni, som skal have undervist i dem på  Gribbebjerget  ved Rajgir i Bihar.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Nagardjunakhonda  (skt.):

 Nagardjunakhonda [eller på eneglsk: Nagarjunakhonda] er det vigtigste sted, hvor Nagardjuna boede i sit liv.Buddhastatuen ved Nagardjunakhonda; fotograf ukendt. Nagardjunakhonda ligger tæt på Amaravati i Andra Pradesh delstaten i Sydindien. Her var engang en 18 meter høj stupa og 30 klostre med beboere fra hele Indien. Nagardjuna gjorde dette sted berømt, og det må tilskrives ham, at Nagardjunakhonda blev det vigtigste buddhistiske lærdomssæde i Sydindien i Oldtiden. (Billedet viser en Buddha statue fra Nagardjunakhonda.)
I museet findes en tand og en ørering, som menes at have tilhørt Buddha Sakyamuni. En smuk Buddhastatue er det vigtigste levn fra en svunden blomstringstid for Buddhadharma i Sydindien. Selve Nagardjunakhonda blev oversvømmet, da man opførte en inddæmning af Krishna floden. De vigtigste arkæologiske fund blev reddet fra oversvømmelsen og anbragt på et højdedrag, som nu er blevet en ø i den store dam. Her har man også genopført nogle af fortids ruinerne.
 Læs også om: Amaravati.

Click here to get to the top

 
Regnbuefarvet linje

 

  Nairatmya  (skt.):

 1)  essensløshed
 2) navnet på Hevadjra’s ledsagerske i Hevadjra  Tantra’en.
   Se under:  essensløshed  og  Hevadjra.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Naishkramya  (skt.):

 tib.: ñgeyung [nges ‘byung]. Det at give slip; afkald; det at give afkald; at afstå fra. I en buddhistisk forstand betyder det direkte:  at give slip på  tilknytning  og  identifikation  med sine  oplevelser, både sansninger, fantasier, følelser og tanker. At opgive tilknytning til oplevelser betyder ikke at ville noget (skt.:  cetana) med det, du oplever. Du oplever blot og lader reaktionerne vente. At opgive identifikation med oplevelserne betyder at undlade at dyrke  dualismen, som skelner mellem oplever, processerne som frembringer dem og oplevelserne selv. I stedet fanger du helheden (skt.:  Dharmadhatu)  i  sind  og oplevelser og slapper af, mens du i øvrigt ikke foretager dig noget. Denne øvelse foretages naturligvis, mens du  mediterer  og opnår den meditative trance, skt.:  samadhi. Herefter vil du være i stand til at tage denne erfaring med ud i hverdagen og opdage, at du også kan give slip i dit almindelige liv uden at miste det.
  I en eksistentiel forstand vil det sige at opgive verden, skt.:  samsara, og enhver ambition med sit liv i verden, så længe man lever. Bortset fra  Nirvana. Et sådant stort afkald kendetegner en  Bodhisatva  på vej til at blive en  Buddha. Et sådant afkald er ikke at undertrykke sine tilbøjeligheder, følelser, tanker eller spontane vilje. Ved at give slip på tilknytning og identifikation til oplevelserne forhindrer man ikke noget i at opstå; man griber ikke ind i oplevelsernes udfoldelse; og man prøver ikke på at fjerne dem, eller at forkorte tiden med deres manifestation, eller prøver på at fastholde dem. Man lader dem være, som de er - som de manifesterer sig - og som de forsvinder igen af sig selv. Denne kunst er meget svær at mestre, og lader sig kun udføre med basis i  samadhi, den meditative trance eller fordybelse, som du kan opnå ved  shamatha meditation. Og som forfines i den analytiske fase af indsigts meditation, skt.:  vipashyana. Afkald er grundlaget for  indsigt  i sindets natur og virksomhed (læs artiklerne:  Om opfattelsen 1 - 5), fordi du kun kan se oplevelserne og ikke  sindet, når du er tilknyttet og identificeret med oplevelserne. Når oplevelserne optager hele din opmærksomhed, hvilket er det normale, bemærker du hverken sindets natur eller hvordan sindet bærer sig ad med at frembringe disse oplevelser. Man er naturligt uvidende om det (skt.:  avidya).
Saks.
  Også set ud fra et Darwinistisk synspunkt giver det god mening. For at overleve har du ikke brug for at kende til sindets natur og virkemåde. Du har kun brug for at kunne opleve godt; kunne huske godt, og udvikle skarphed i opfattelsen.
  Det forekommer instinktivt forkert at give afkald - naishkramya - som her beskrevet, fordi tilknytning og identifikation er den naturlige følge af uvidenhed, skt.: avidya, om sindets natur og virksomhed, om  karma  og om begrebsdannelser, skt.:  caitasikas. Men det er ligeså naturligt at give slip. Alle er i stand til det, også selvom de på ingen måde føler sig motiveret til det. Afkald hænger uløseligt sammen med samadhi, fordi den meditative trance gør det muligt at give slip, lige så længe man befinder sig i trancen.
  Med denne erfaring på bagen kan man også give slip i hverdagen, skønt med meget større besvær. Men besværet består mest af alt i tilvænning til processen.  Buddha Sakyamuni's  åndelige liv begyndte med et fuldstændigt afkald, da han forlod sin familie og aflagde al sin prinselige ejendom, herunder alt det tøj, han gik i. Så der stod han så i nattens mørke ude i skoven helt nøgen og fri. Han fandt derpå nogle klude, som folk havde smidt væk, og syede sig lidt asket tøj for ikke at krænke folks anstændigheds følelser. Det næste Buddha gjorde var at udvikle samadhi ved at følge sine to  Guru'erArada Kalama  og  Rudraka, som viste ham de 4  dhyanas, graderne i mesterskab over samadhi.
  Herpå søgte Buddha indsigt, hvilket tog ham 6 år at fuldføre. Da han fik indsigt i sindets natur og virkemåde, fulgte naturligt  befrielsen  fra enhver dominans af hvad som helst. Denne befrielse var øjeblikkelig. Herpå fulgte så  oplysningen, som sådan set tog hele natten, altså omkring 12 timer. (Læs om oplysningen som en process i artiklen:  Om Buddha 1.) Så afkald er meget vigtigt. Formlen er: afkald - samadhi - indsigt - befrielse - oplysning.
  Grundlaget for Nirvana er således at give afkald, som det traditionelt kaldes, eller at give slip på enhver tilknytning og identifikation med alle oplevelser af enhver slags. Selvom Buddha gav afkald på sit verdslige liv på en så fuldstændig måde, nåede han ikke oplysningen den næste dag. Så det at give afkald er en længere proces; en læreproces - hvor implikationerne ikke er kendte til at begynde med. Man skal altså også vænne sig til at give slip. Fra øjeblikket hvor Buddha stod helt nøgen ved sit afkald og frem til hans endelige oplysning, gik der omkring 7 år. Vi andre, som ikke har helt så sund en karma som en Buddha, må sandsynligvis bruge meget længere tid på denne proces, fordi det er en opdagelsesrejse i  livet. Afkald hører hjemme under den  8 foldige vejs  punkt to om ret hensigt, skt.: samyak samkalpa, ellers almindeligvis oversat som ret analyse. Så det handler om hensigt, om at ville noget - fordi man har en forståelse for, at afkald er nødvendigt, for at alt det efterfølgende kan lade sig gøre. Hensigt eller vilje, skt.:  cetana, er det styrende princip blandt alle  samskaras, altså vores lidenskaber, vaner og begreber. Det er viljen, der er som en dirigent, bortset fra manifestationer af lidenskabelige følelser, som ingen vilje kan tøjle. Men begreberne og vanerne opstår også samtidigt med viljen i  den fjerde skandha  i en oplevelses proces. Men begreberne har jo ikke det samme 'drive' som lidenskab; derfor virker det som om, at viljen styrer dem, skønt viljen ikke styrer noget ved første behandling af oplevelsen - eller første reaktion i den fjerde skandha - af de fortolkede mentale indtryk, skt.:  vidjñaptis, fra  den tredje (samdjña) skandha. Viljen sætter sig først igennem ved tidligst anden behandling af en oplevelse - og ofte først ved senere behandlinger af oplevelsen - eller oplevelsens gennemløb af  skandha'erne. Men disse processer (eller gennemløb, skt.:  santana) foregår jo så hurtigt, at det forekommer, at viljen styrer det hele - bortset fra lidenskaberne. Grunden til at viljen ikke så godt kan styre lidenskab er, at lidenskaberne, skt.:  kleshas, flyver på 'vindene' (skt.:  vayu) i kroppen, hvilket blandt andet vil sige hormonerne. Angst / aggression fremprovokere således adrenalin i kroppen, og når først det er sluppet løs, går der nogen tid, før adrenalinen igen er opløst i kroppens biologiske suppe. Årsags forholdet er dog ikke entydigt; det virker også den anden vej - altså hvis du er frygtløs, vil der ikke udskilles nær så meget adrenalin og så videre. Men ingen kan styre lidenskab.
  Derimod kan man styre sine tilknytninger og identifikationer. Men det tager altså sin egen tid, og det er afhængigt af indsigt,  erfaring - og samadhi.
  Der gives afkald i alle de tre fartøjer til befrielse, men med hovedvægten lagt forskellige steder. I  Hinayana  ligger vægten på direkte at give slip på tilknytning og identifikation med alt og alle. Det vil sige, at udgangspunket er Selvets illusion, skt.:  anatman. I  Mahayana  ligger vægten på alle oplevelsernes enkeltdeles (skt.:  dharmas; begivenheder) tomhed, skt.:  sunya. Når der ikke er noget at fastholde, hvorfor så prøve på det - er holdningen. Men der er naturligvis også lagt vægt på Selvets tomhed: der er virkeligt ikke nogen, som i sandhed kan tilknytte sig til noget andet eller tredje; med andre ord er også tilknytning og identifikation illusion, så alting retter sig naturligt, når blot man opgiver illusionerne - eller opgiver det at dyrke dem. Derfor hedder det i  Hjertesutra'en, at der kun er brug for  pradjña, klarhedens  vished. På denne måde når vi frem til det tredje fartøj  Mantrayana, fordi således er vi alle allerede oplyste, når blot vi lader være med illusionerne. I stedet for at holde fast i dem, holder  yogi'en  fast i  Buddhanaturen. Det sker rent praktisk ved  Yidam  sadhana. For alle tre fartøjer kan man sige, at befrielsen indtræffer, når sindet  genkender  sig selv. Det vil ikke ske, så længe man tilknytter sig og identificerer sig med alt muligt og alle mulige. Så begynd med afkald. Det er sund fornuft. Og gå så i samadhi! Så er du i gang. Så er du på vej. Så skal du nok nå frem til Nirvana. Synes du ikke, at du bør give slip lige nu, så vent til senere; der kommer vel et tidspunkt, hvor du selv synes, at tidspunktet er kommet. Buddha Sakyamuni forlod ikke sit slot lige med det samme, da han ellers havde forstået, at afkald var nødvendigt. Det tog ham flere år, at nå frem til at ville gøre det. Så alt har sin egen tid. Eller også tager ting (skt.: dharma) bare tid. Men husk det nu. Nirvana uden afkald er en kæmpe selvmodsigelse; det kan ikke lade sig gøre. Husk derfor på ordet: naishkramya; afkald. Dette glimrende sanskrit ord bruges ikke særligt meget blandt de danske buddhister, men naishkramya er et kerne begreb i  Buddhadharma.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Nalanda  [Mahavihara] (skt.):

 er navnet på kloster universitetet i  Maghada, ikke langt fra  Rajgir i Bihar, Indien. Navnet betyder angiveligt: uophørlig gavmildhed. Gavmildhed er en af de 6 fuldstændige færdigheder, skt.:  paramitas. I århundrederne efter  Buddha Sakyamuni’s  Parinirvana Nalanda Kloster og universitet - de sørgelige rester. groede klosteret.
   Billedet viser Nalanda’s
  ruiner med resterne af den
  store Stupa,med nogle af
  Sariputra’s relikvier indeni.

 Det menes, at  Nalanda blev et megakloster og et egentligt universitet af akademisk standard omkring år 500 EVT, fordi dels det lokale kongelige Gupta dynasti byggede det ene kloster efter det andet på stedet over en periode. Dels donerede en konge fra Centralindien endnu et kloster og en stor ringmur omkring alle klostrene. Fordi de akademiske fag blev dyrket efter højeste standard – og fordi der ikke fandtes andre universiteter på den tid – blev  Nalanda udklæknings stedet for embedsmænd til kongerigerne på Ganges sletten. Som følge af  Nalanda’s alsidighed som både klostre, universitet og en række Templer og  stupa’er, blev der også bygget haller til debat samt et stort og berømt bibliotek.
 Nalanda blev bestyret gennem århundrederne af meget kendte skikkelser, som for eksempel  Nagardjuna, Aryadeva,  NaropaChandrakirti  og   Shantideva.
  Siden opstod de andre kloster universiteter  Vikramashila nord for Ganges floden samt  OdantapuriSomapura og  Jagaddala i Bengalen.
 Nalanda  blev i 1193 angrebet og nedbrændt af de vilde og fanatiske tyrkere fra Centralasien, som grundlagde Sultanatet i Delhi. Den persiske historiker Minhaj-i-Siraj skrev, at tusinder af munke blev brændt levende. Andre tusinder blev halshugget af den tyrkiske general Bakhtiar Khilji, angiveligt for at udrydde buddhismen helt.  Nalanda’s berømte og meget store bibliotek forsvandt også  i flammerne med alle sine sjældne bøger. En sand katastrofe for  Buddhadharma i Indien, skønt Nalanda’s ødelæggelse næppe var den væsentligste årsag til Dharma’ens forsvinden fra Indien i de følgende århundreder.
  Læs også om de 8 pilgrimsteder.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Nalanda traditionen  (skt. & dansk):

 bruges ofte som en repræsentation af den akademiske  Buddhadharma  fra Ganges sletten, hvor  Nalanda universitets klosteret  var meget fremtrædende. Men Nalanda traditionens 17 nævnte  pandit'ter  stammer ikke blot fra Nalanda.  Atisha  var for eksempel fra  Vikramashila, som dog ikke befandt sig særlig langt fra Nalanda.  Vasubandhu  og  Asanga  boede vist aldrig på noget universitets kloster, men alle 17 pandit'ter spliiede en fremtrædende rolle i formidlingen og forståelsen af Buddha's Lære i Indiens Oldtid og Middelalder. De 17 lærde var:  Madhyamaka  filosofferne  Nagarjuna  og Aryadeva;  Asanga  og Vasubandhu formulerede  Cittamatra  (eller: Yogacara). Dignaga og (den første) Dharmakirti var faktisk fra Nalanda; Gunaprabha og Shakyaprabha var kendte udlæggere af  Vinaya. Flere Madhyamaka pandit'ter var Buddhapalita, Bhavaviveka,  ChandrakirtiShantidevaShantarakshita  og  KamalashilaPrajnaparamita  lærde var Vimuktisena, Haribhadra og Atisha. Man kunne naturligvis nævne mange flere, men på mange måder er disse 17 pandit'ter nogle af de mest fremtrædende eller kendte, hvis værker læses den dag i dag. Betegnelsen Nalanda traditionen blev ikke brugt i Indien, men er en tibetansk beskrivelse, som især  Gelug  traditionen har brugt.
 Læs også:  Jan Westerhoff's artikel om Nalanda og den Nordindiske akademiske tradition  (Lions Roar Magazine, USA).

 
Regnbuefarvet linje

 

  Naldjorpa  (tib.):

 se under:  yogi.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Namarupa  (skt.):

 [nāmarūpa]; navn og form, den fjerde ring i  Årsagskædens 12 led.René Magritte: Billedets Bedrag; ukendt fotograf.
Det at være bevidst om sig selv, om de andre og alt muligt andet end  sig selv.
René Magritte's berømte billede af sin pibe med teksten: dette er ikke en pibe. Titel: Billedets bedrag. Billedet viser forskel på navn og form. Det er  begrebs  dannelsen,
        som sætter de to ting sammen som namarupa.

  1)  Namarupa og skandha’erne:
        Nama, navn, står for alt fra   den anden til den femte skandha  for så vidt der er begreb om dette alting. Betegnelsen ‘nama’ hentyder til, at  sindet  giver navn til det, som vi oplever. Altså navngivning langt udover den rå og blotte sansning eller mentale perception.
  Rupa, form, står for den første skandha, hvor sanse-evne  (skt.:  indriya)  mødes og får kontakt  (skt.:  sparsa)  med sanse genstande, hvorved sansning af alverdens sanselige genstande, sammensat af de 5 fysiske grund  elementer opstår i en sanset form  (skt.:  rupa)  i sindet og begynder deres gennemløb af de efterfølgende   skandha’er. De får så ‘navn’ i den anden skandha af deres ‘kvalitet’ - og navn i den tredje skandha som ‘mentalt indtryk’ og ‘fortolkning’ - og som ‘mental reaktion’ eller tanke i den fjerde, så den færdige fremstilling præsenterer sig i bevidstheds skandha’en med ‘navn’ og ‘form’.
  Tilsvarende er de mentale sanse-genstande  (skt.:  manas)  til stede i skandha’erne og bearbejdes tilsvarende. Ved oplevelsernes gentagne og lynhurtige strøm  (skt.:  santana)  gennem  de bevidste øjeblikke  får også ‘manas’  namarupa  i de første skandha’er – selvom de er af lidenskabelig eller abstrakt karakter og stammer fra den fjerde skandha (ved det forrige genneløb af skandha’erne). Læs mere om dette under:  rupa.
  ‘Navn og form’ opstår i de første 3 skandha’er, men dette ‘navn og form’ reageres der derpå i den fjerde skandha, så namarupa er derfor også tilstede i den fjerde skandha. Her bearbejdes namarupa yderligere. Men det er først i den femte skandha, at du bliver bevidst om ‘navn og form’, så namarupa er også tilstede der.
  Så en ting er, hvor namarupa opstår, nemlig i de 3 første skandha’er.
  En anden ting er, at namarupa ganske enkelt er bevidsthedens indhold.
  Namarupa oversættes bedst ordret, synes jeg. Navn og form. Som sagt er rupas de sanselige former, som  sindet  opfatter. Rupas er derfor næppe  hjernens  virksomhed, men resultatet af hjernens virksomhed. Jeg forstår hjernen som et kæmpe sanse organ, som formår at ‘oversætte’ sin virksomhed til en ‘form’ som sindet er i stand til at opfatte. Så rupas befinder sig ikke som sådan i hjernen, men i resultatet af hjernens virksomhed, altså ikke signaler, biokemi og så videre, men disse tings sindslige egenskaber – og heller ikke i selve hjernecellerne men i resultatet af deres interaktion. Det kaldes indenfor moderne videnskab for ‘bevidsthedens hårde problem’ – nemlig at sind og bevidsthed tilsyneladende netop ikke kan stedfæstes i hjernen. Det skyldes naturligvis, at sindet ikke er en fysisk ting. Hjernens mirakel er faktisk, at den kan ‘oversætte’ noget fysisk til noget mentalt, som sindet derved er i stand til at opfatte og forstå på sin egen måde.
  Derfor tror mange, at bevidstheden er  transcendent  i forhold til hjernen. Virkeligheden er som sædvanlig faktisk det modsatte, som man typisk først bemærker som buddhist (og ellers kun hjerne forskere og neurologer er klar over), nemlig at det er verden som er transcendent i forhold til sindet, som  oplever  den. Verden er ikke en objektiv størrelse, men en personlig oplevelse. Bevidsthedens indhold. Når vi dør, forsvinder vi ikke – det er verden, som vi kender den – som forsvinder. For andre er det naturligvis os, som forsvinder, men for os selv er det de andre og hele den kendte verden, som pludselig er væk og borte.
  Når en  yogi  opnår den yogiske trance, sanskrit:  samadhi, ved sin  meditation, bliver yogi’en i stand til virkelig at udføre  vipashyana. Vipashyana har to faser. I den første fase analyserer yogi’en sin oplevelse for at finde sig selv. Når det så viser rent faktisk ikke at kunne lade sig gøre, fordi der ikke er noget selv (anatman), går yogi’en videre til den anden fase, hvor sindet hviler i sig selv uden at ændre på noget i strømmen af sind (santana). Når yogi’en lykkes med det, stopper den overlagte fortolkning i den tredie skandha og kun den instinktive reaktion i den fjerde skandha manifesterer sig. Det skaber en masse ro og fred i sindet. (Dette kan allerede ske som følge af  shamatha meditation.)
  Når yogi’en så er blevet rigtig dygtig til samadhi (i  Theravada  tales der om de 8  dhyanas; i Mahayana traditionerne omtales kun 4 dhyanas, dog sammen med de  4 erkendelser  så der i alt også er 8) – vil også de umiddelbare fortolkninger og de instinktive reaktioner udeblive – og der bliver virkeligt roligt i sindet. Det får også tankestrømmen (manas) til at holde helt op. Så det ender med, at der næsten kun er ‘form’ tilbage – og intet nævneværdigt ‘navn’. Det er vipashyana’s fuldendende fase.
  Så ‘navn og form’ er generelt bevidsthedens indhold, slet og ret og med så få ord. De opstår i sin grund i de tre første skandha'er. Det er her de bliver til. I den fjerde skandha viser de sig naturligvis også. Her reagerer sindet på indtryk og fortolkning, som opstod i de forrige skandha'er. Hvis ‘navn og form’ ikke var opstået i de første 3 skandha'er, ville sindet ikke have noget at reagere på (samskara). Derfor siger jeg, at namarupa opstår i de første 3 skandha’er.
  Men igen – du ville slet ikke opleve noget, hvis ikke du har bevidsthed. Så generelt er namarupa bevidsthedens indhold, som er opstået og reageret på i de forrige skandha'er. Så i en snæver fortolkning, kan man godt sige, at namarupa opstår i de første fire skandha'er. Herved er en samlet oplevelse dannet i sindet, som derfor efterfølgende bliver præsenteret for den femte skandha, bevidstheden, som dens indhold. Men fordi jeg er proces orienteret, plejer jeg at sige, at ‘navn og form’ opstår i de første 3 skandha'er.
  For eksempel kan det være, at du spiser et måltid mad. I de første to skandha’er vil du sideløbende opleve, at maden måske smager godt, men ser forfærdeligt ud, samtidigt med at den ikke dufter af noget. På denne trefoldige måde opstår der i den første skandha tre forskellige ‘rupas’ i tre sideløbende processer med hver sin egen kontakt (sparsa) mellem sanse genstande og sanse evner. I den anden skandha får disse sansninger så oven i købet hver deres forskellige primære følelses kvalitet (vedana): tiltalende, afskyelig og indifferent. Først i den tredje skandha sammensættes disse tre forskelligheder i et samlet indtryk, som derpå fortolkes som for eksempel ‘mad som ikke ser godt ud’ – ‘god smag’ – ‘neutral duft’ – altså oplevelsen af rupas – får ‘navn’ påhæftet. Så det er her i den tredje skandha, at vi for første gang ser et samlet namarupa.
  Disse tre rupas alene i den første skandha indeholder ikke begreb om for eksempel mad; der ses blot noget, der smages på det og det dufter. Synet af -, smagen af - og duften af - disse tre rupas bedømmes derpå for deres kvalitet i den anden skandha, men her opstår heller ikke begreb om mad. Det er i den tredje skandha, at de tre rupas kendes og fortolkes som noget spiseligt. Så det er her, at de får den samlede betegnelse eller ‘navnet’ mad. Det er også derfor, at den tredje skandha hedder  sam-djña  på sanskrit; i fri oversættelse betyder ordet samlet opfattelse eller forståelse.
  Men interessant nok er der faktisk allerede et begreb i den første skandha, men det har endnu ikke fået et rigtigt navn – og vi skal være heldige, hvis vi nogensinde får sat navn på det. Det er fordi denne rå opfattelse i den første skandha allerede indeholder både et  dualistisk  begreb om selv, andre og andet ved at en ‘oplever’ har en ‘oplevelse’ – eller nogen er ‘vidne’ til at der sker noget – er der på en måde faktisk både ‘navn og form’ allerede i den første skandha. Men det er på en yderst rudimentær måde, skønt også en meget grundlæggende måde. Bemærk venligst, at selv om der er begreb om selv, andre og andet end en selv, er der ikke nogen betegnelse for det i den første skandha – der er ikke givet noget navn; det er bare sådan, at alting og en selv instinktivt opfattes. (‘Jeg sanser – altså er jeg til.’) Egentlig ‘navn og form’ kræver ligesom, at de forskellige sansninger sættes sammen til et helheds indtryk, som også fortolkes for begreb og mening (‘hvad er det, jeg oplever?’). Og dette sker alt sammen i de første 3 skandha’er, hvor det samlede resultat således viser sig i den tredje skandha. Vi går blot instinktivt ud fra, at opleveren er forskellig fra oplevelsen. (Dette emne præsenteres i artiklen:  Om opfattelsen 3, Selvets illusion.)
  Det vil sige, at når de 3 første skandha'er har gjort deres arbejde, tror vi, at vi ved, hvad det er, som vi oplever. På dette grundlag reagerer vi så. (‘ Hvordan håndterer jeg denne oplevelse?’) Denne reaktion i den fjerde skandha giver selvfølgelig også ‘navn’ til ‘formen’ – oven i købet sættes oplevelsen nu i relation til fortid, nutid og fremtid, hvilket ikke var tilfældet i de første 3 skandha’er.
  Fordi vi tror, at vi ved, hvad det er, som vi oplever – at vi  genkender  eller 'kender' det  (eller gætter) – reagerer vi instinktivt ud fra de lidenskabelige følelser (kleshas) og de reaktive samskaras, som i deres aktive form kaldes for  caitasikas. Disse caitasikas opstår sammen med vores karma-frø, sanskrit:  bidjas, som er vores tidligere historie med disse samskaras. Derfor opstår nu relation til fortiden. Derfor opstår der også et begreb om nutiden. Og potentielt om fremtiden. Og først da er der en samlet ‘pakke’ som præsenteres for bevidstheden som dens indhold i det givne øjeblik (bevidsthedens øjeblik). Og hele dette indhold af ‘navn og form’ er endnu ikke behandlet bevidst. Det sker først nu i den femte skandha. Ved yderligere gennemløb (santana) af skandha’erne bliver den bevidste behandling af ‘navn og form’ forfinet, detaljeret og vi beslutter eventuelt noget om bevidsthedens indhold, som derpå efterfølgende i yderligere gennemløb af skandha’erne eventuelt omdanner, hvad viljen som vane, skt.:  cetana, går ud fra. (Det er i denne sidste betydning, at man kan omtale en ‘fri’ vilje, skønt den først må blive til en vane, og hvor ‘fri’
         er den så?).
  2)  Namarupa og årsagskæden:
         I  Årsagskæden  optræder namarupa som punkt 4. Punkt 3 er bevidsthed, skt.:  vidjñana, men hvad er det uden indhold – derfor er bevidsthedens indhold nummer 4. Det vigtigste, som namarupa fastslår for bevidstheden, er forskel på selv, andre og verden. Derfor ligger der instinktivt en dualisme indlejret i selve denne oplevelses proces, hvor man instinktivt antager, at man selv er forskellig fra andre og verden. Men selve denne dualisme er ikke namarupa; den defineres som  avidya, uvidenhed (om selv, andre og verden – samt om  sindets natur  og virksomhed (skandha’erne); traditionelt siges uvidenheden at mangle viden om  Nirvanas  natur,  samsara  og  karma). Så i årsagskæden spiller namarupa en lidt anden rolle, end jeg ellers har beskrevet for oven. Årsagskæden beskriver  årsager og betingelser  for både at kunne opleve noget og kunne eksistere som et  sansende væsen. Derfor begynder kæden med uvidenhed (avidya). Uden den instinktive dualisme, ville vi slet ikke inkarnere og  genfødes  i en uendelighed. Men når vi nu ligger under for dualismen, opstår der begreb om det (samskaras) som nummer 2 – og vi bliver bevidste. Det er derfor punkt 3. Herpå i bevidstheden opstår der en skelnen mellem selv, andre og verden (namarupa). Og så videre...
  Du vil finde mange forslag til oversættelse, som er forskellige fra mine definitioner her, fordi oversættere ofte kun arbejder med ord som noget, der ligner ord på original sproget – uden at kende den egentlige faglige betydning. For eksempel kan man ikke oversætte ‘du må have spist søm’ til engelsk med udtrykket: ‘you must have eaten nails’ – sådan omtaler man bare ikke søm på engelsk. Så selvom oversættelsen er ordret korrekt, er meningen det ikke. Normalt får vi mangelfulde oversættelser, fordi oversætterne ikke har et personligt kendskab til sindets natur, virksomhed og samadhi. Tilsvarende kan akademikere have besvær med oversættelserne, når de mangler erfaring fra meditation – og også mangler indsigt i sindets natur og faktiske virksomhed i øjeblikket, hvor man mediterer.
  Det giver nogle gange nogle ret søgte oversættelser af ord, som i deres fagsprogs betydning faktisk er ret præcise. Så det er ikke nok at kende fremmede sprog. I  Buddhadharma  må oversætterne også besidde faglige kompetencer, som desværre ofte mangler. Dette kan skyldes, at vi endnu kun er i den spæde begyndelse af  transmissionen  fra Asien til Vesten for Buddha’s Lære. Så alligevel må vi takke vores oversættere for deres indsats, uanset skavankerne, fordi deres arbejde er en heroisk pioner indsats i en vanskelig tid.
  Se også under:  djñeyavidjñapti  og  fortolkning.
Læs artiklen:  Hvad er en oplevelse.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Nanda  (skt.):

 Buddha Sakyamuni's  halvbror. Nanda er også kendt som Sundara Nanda, den kønne Nanda. Syv år efter Buddha's  Nirvana  besøgte han sin hjemstavn  Sakya  landet, hvor han fik Nanda til at forlade familien og blive  munk. Det var dog ikke spor nemt for Nanda; han var dybt forelsket i sin søster  Sundari Nanda, hvilket han ikke kunne glemme. Da Buddha Sakyamuni demonstrerede for ham, at der var langt smukkere og dejligere kvinder i verden end Sundari Nanda, især gudinderne i diverse  himle, opgav Nanda sin forelskelse i sin søster. Imidlertid var han nu blevet forgabet i de himmelske gudinder, hvilket de andre munke gjorde nar af. Endelig forstod Nanada, at han var forelsket i  samsara  og han forstod, at det vat håbløst med  tilknytning  og  identifikation  og gav op, skt.:  naishkramya. Han blev da starks til en  Arhat, siges det.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Nanga  (tib.):

 en buddhist; se under  Bauddha.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Namshe  (tib.):

 bevidsthed, se under:   Vidjñana.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Naropa  (skt.):

 1016 – 1100 EVT.     MahasiddhaMahamudra mester og linjeholder  eller arving af den 'korte'  transmission af Mahasiddha og Mahamudra mester Naropa, tangkha fra Rumtek Kloster.Mahamudra fra  Tilopa. Han var  Marpa's  Lama. Han startede sit engagement i  Dharma’en  som  bikshu, fuldt ordineret munk og blev først  pandit, senere Dekan på  Nalanda Kloster Universitetet  i Bihar, Indien. Da han her hører om Tilopa, bliver han grebet af længsel efter at møde ham med en intuitiv fornemmelse af, at Tilopa måtte være hans Lama. Han fandt Tilopa og levede med ham i lang tid som  yogi. Naropa er berømt for hans 12 ‘prøvelser’ - forskellige begivenheder, som bragte ham til erkendelse og virkeliggørelse af Mahamudra. Han er også kendt for sine 6 Dharma’er, doktriner - se nedenfor. Naropa grundlagde det berømte Dharmacenter  Pulahari, som lå ikke så langt fra Nalanda.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Naropas 6 doktriner [Dharma’er]  (skt.):

 Naropa  formulerede   de hemmelige yoga’er  fra  Tilopa som 6 ’Dharma’er’ – ofte oversat som ’doktriner’.
1)   (skt.)  candika,  ‘den indre ilds yoga’
               (tib.:  tummo)
2)  (skt.)  mayakaya, ‘den illusoriske krop’
               (tib.:  djylu)
3)  (skt.)  svapana, ‘drømme yoga’
               (tib.:  milam)
4)  (skt.)  prabhasa, ‘lysets yoga’
               (tib.: øsal)
5) (skt.)  antarabhava, ‘mellemtilstandenes yoga’
               (tib.:  bardo)
6)  (skt.)  samkranti, ‘forvandlingens yoga’
               (tib.:  phowa)
 se også under:  Tilopa.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Natur:

 I buddhismen er der ikke et samlet begreb for flora og fauna, som naturen almindeligvis forstås. Alt om det miljø, som vi alle bebor, betegnes som de 6 verdener, skt.:  Triloka.
  Men der er flere begreber om tings (dharmas) natur eller væsen. Læs om det under:  Prakrita  (urnatur);
samt under:  Karakter  (natur som egenskaber);
og under:  Svabhava  (egen-natur);
og under:  Trisvabhava  (3 slags egen-natur, også benævnt: 3 naturer).
Læs også om:  Buddha-naturen.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Navngivning:

 Når folk tager  Tilflugt i de  Tre Ædelsten og når de tager  Bodhisatvaløfter, får de også et navn. I  Kadjy traditionen og de øvrige tibetanske skoler er dette navn i reglen på tibetansk, i  Theravada er navnet på sproget pali. Derfor er det de færreste, som herefter officielt tager navneforandring til for eksempel Tilflugts navnet. I stedet ses navnet som en velsignelse for fremtiden. Tilflugts navnet er angiveligt det navn, som du i fremtiden vil blive kendt under som en  Buddha, når du en skønne dag bliver  befriet  og  oplyst. Tilsvarende vil du blive kendt under dit  Bodhisatva navn, når du når det tiende  bhumi.
 Som traditionen i vores tid bliver videreført er der således ingen grund til at foretage en officiel navneforandring. Tilsvarende er det muligvis ikke en særlig god ide, at give børn buddhistiske navne, hvis sådanne navne kan gøre livet besværligt for børnene i skolegården. Der er dog undtagelser; Tara og Maya er for eksempel glimrende pige navne.
 Det er typisk, at for eksempel jeg selv er kendt med mit munke navn, Tendar. Det gælder mange andre tidligere munke her i Vesten. Samt selvfølgelig alle de nuværende munke. Men det er nærmest undtagelsen, for alle, jeg kender, beholder deres oprindelige borgerlige navn ved forretninger med myndigheder, bank og så videre.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Negativitet:

 udspringer fra at noget opfattes som afskyeligt eller ligegyldigt i den anden  skandha, skt.:  vedana. Denne primære emotionelle  fortolkning  af en  oplevelse, broderes der videre på i den fjerde skandha, skt.:  samskara, ved de stærke lidenskabelige følelser, skt.:  kleshas, reaktive emotionalitet i form af vrede, angst, had, misundelse eller udeltagende ringeagt.
  Læs videre under:  skade.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Nerandjana  (skt.):

Nerandjana floden; ukendt fotograf. (skt.)  navnet på den forgrenede og lavvandede flod, som løber forbi  Bodhgaya. Det var her at  Siddhartha Gotama, som ganske snart skulle blive til  Buddha Sakyamuni, fik sig et bad i floden og havde besvær med at komme op på land igen på grund af svaghed i kroppen. Han havde i 6 år fastet sig til næsten hjælpeløshed. Han opgiver derfor sin askese, da den blot gør ham svag. Han møder også  hyrdinden Sudjata, som tilbyder ham et måltid mad med søde ris og mælk. Måltidet styrker ham straks, og han følger herefter midtvejen mellem luksus og afholdenhed. Han opnår kort tid efter sit  nirvana under  Bodhitræet ved Uruvela eller Bodhgaya, som det hedder i vore dage.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Newar  (skt.):

 det oprindelige folk i Kathmandu dalen i Nepal, som i dag er i mindretal i dalen. Der er hos dette folk en særlig tradition af  Mantrayana, som har eksisteret i dalen i to tusinde år. Hvornår præcist  Buddhadharma kom til Nepal er usikkert, men formodentlig kort tid efter Buddha Sakyamuni’s   Parinirvana.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Ngakpa  (tib.):

 [sngags pa; སྔགས་པ་]Tantra yogi; udøver af de hemmelige Tantras,  mantras  og  yoga’er. Skt.: mantrin [māntrin]; i reglen betegnelsen for en sådan lægperson, hvor en  munk  eller  nonne  normalt vil blive betegnet som drubla, hvis de har gennemført en  Yidam  retreat. Indenfor  Nyingma traditionen  findes der en ordination som ngagpa (eller: ngagma, hvis det er en kvinde), hvor vedkommende tager løfter om megen tid brugt på meditativ praksis, Tantra og yoga. Løfterne kan også omfatte et tiggerliv, hvor yogi’en ikke vil opholde sig mere end 3 dage det samme sted ad gangen. Dette sidste var dog mest et indisk fænomen.
  Læs videre under:  yogi;
læs også om:  Yidam.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Ngari  (tib.):

 [mNga'ris]; en generel betegnelse for hele det vestlige tibetanske kultur område. Landskabet omfatter både Ladakh, Zanskar, Kinnaur, Lahul og Spiti, som i vore dage indgår i Indien, samt de gamle vestlige kongeriger Guge og Purang (eller Burang), som i vore dage udgør en del af Tibet eller TAR, det tibetanske 'selvstyre' område i det kinesiske kommunistiske imperiums besatte dele af Centralasien. Områderne i det nordvestlige Nepal: Dolpo og Mustang hørte ofte med til kongeriget Guge.Kort over Tibet med Ngari. (Den røde stiplede linje på kortet viser tidligere politiske grænser for Ngari mod Nepal og Indien. Der er flere tibetansk beslægtede folke grupper i Nepal, som dog aldrig var underlagt styre fra selve Tibet, men i stedet altid har styret sig selv eller været under Nepal. Det gælder folk i Manang, Helambu og Sherpa land.)
 I forhistorisk tid var hele Ngari en del af det legendariske Zangzung kongerige, som vi ikke ved særlig meget om. Sandsynligvis var Zangzung et større territorium end blot Ngari, men det vides ikke. Hunza og Baltistan i det nuværende Pakistan bebos af tibetanske folk, som i århundreder har været muslimer, så deres kultur ikke ligner, hvad vi ville kalde tibetansk i dag. Men det er tænkeligt at disse lande også indgik i kongeriget Zangzung som organiske dele, i og med at de var ligeså tibetanske som folkene i Ngari i forhistorisk tid.
 I vore dage bruges sjældent betegnelsen Ngari, fordi det meste af området henregnes politisk som en del af Ü-Tsang. Det er ikke særlig solidarisk med folk i landet og ikke en præcis beskrivelse, fordi disse vestlige egne er meget forskellige fra det centrale Tibet. Både hvad angår geografi og befolkning. Den mest vestlige del af TAR kaldes i dag for Ngari præfekturet, men grænserne for denne provins svarer ikke helt til tidligere tiders. I fortiden var der meget mere vand og frodighed i hele det vestlige Tibet, så der boede mange flere mennesker end i dag, hvor områderne i ringere grad vandes af gletsjere, som konstant formindskes og afgiver stadig mindre mængder vand. Ngari blev først en del af det centrale Tibet rent politisk after Gushri Khan og den femte Dalai Lama tog magten i 1642.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Ngøndro  (tib.):

 skt.: prayoga, forberedelse. Almindeligvis betyder betegnelsen indenfor  Kadjy  traditionerne forskolen til  Mahamudra  sadhana  (’praksis’). Der er den almindelige  ngøndro og den særlige  ngøndro. Den almindelige  ngøndro  er  De 4 Overvejelser. Den særlige  ngøndro har 4 discipliner:  glidefald  (tilflugt)Vadjrasatva  meditation,  mandala ofring og  guru-yoga.
 Den særlige Ngøndro’s fire discipliner består af mange mange gentagelser, hvilket kaldes for ‘samlinger.’ At akkumulere disse samlinger af gentagelser anses for særdeles gavnligt for at vænne sig til at udføre sadhana og for at opnå resultater af samlingerne. Generelt er der  to slags samling, som fører til to slags resultat, af dels menneskelig godhed eller dyder, skt.:  punya, og dels erfaringer om klarhedens vished, skt.:  pradjñaNgøndro er således ikke blot noget, som skal overstås for at ankomme til noget virkeligt vigtigt, men gerne en praksis form, som man fortsætter med hele livet. Som begynder i buddhismen vil man værdsætte  ngøndro’ens disciplinerende indflydelse, hvorved meningen med både  Buddhadharma’s metode og anskuelse aktualiseres. Som gammel i gårde vil man værdsætte  ngøndro’ens stabiliserende indflydelse på dagligdagen, hvorved Buddha’s Lære integreres i alle livets aspekter.
 Den særlige  ngøndro  kan udføres på basis af  De 35 Buddha’er  sadhana, eller efter  Gampopa’s system, som er det mest almindelige. Efter forskolen indledes eventuelt  Yidam  meditation med lesagende hemmelige  yoga’er, hvis man udfører Mahamudra efter  Tantra  metoden. Efter  Sutra metoden vil man lægge hovedvægt på  lodjung  som støtte for meditation og refleksion for at opdage og udvikle ægte  Bodhicitta. Herefter påbegyndes den egentlige  Mahamudra  meditation  (Mahamudra som meditations system er noget andet end mahamudra som  mudra  indenfor Tantra.).  Mahamudra meditation præsenteres ofte som en Tantra tradition, men i følge Gampopa findes Mahamudra også som Sutra metode i  Samadhiraj Sutra.
  I øvrigt betyder  ngøndro  simpelthen forberedelse, så de indledende øvelser ved enhver sadhana kaldes for  ngøndro  sektionen.  Ngøndro til  lodjung er således  shamatha meditation. Der er også en særlig  ngøndro til  Dzogtjen.
 Læs også om: feltet for goder og fortjeneste.  Læs endvidere om:  sadhana.
 Se i boglisten om:  ngøndro bøger.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Ni fartøjer:

 se under:  Ni yanas.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Ni trin i shamatha  (skt.):

 tib.: semnæ gu  [sems gnas dgu]; meditations formen  shiné  eller  shamatha trænes i 9 niveauer eller trin, som kaldes:
    1. fæstelse
   2. fortsat fæstelse
   3. fast fæstelse
   4. fuldstændig fæstelse
   5. tæmning
   6. rolighed
   7. fuldstændig ro
   8. vedvarenhed
   9. meditativ ligevægt.
 Denne liste stammer fra  Mahayana  Sutra’en  Mahayanasutralamkara.
 Læs artiklen.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Ni Yanas  (skt.):

 I  Nyingma traditionen regner man med ni fartøjer til  befrielse, skønt den almindelige betegnelse er de  tre fartøjer. De  Ni Yanas er ligesom de tre fartøjer listen opdelt i:
1.)  Shravaka-yana,
2.)  Pratyeka-buddha-yana,
3.)  Bodhisatva-yana.
   Disse tre fartøjer betegnes som  Årsagsfartøj, fordi de angiver den præcise opfattelse af virkeligheden eller den ’rigtige,’ skt.:  samyak, anskuelse på ting og sager. Nemlig  begreberne om ikke-selv, skt.:  anatman, og tomhedsnaturen, skt.:  sunyata, ved alle  oplevelser. Så disse tre fartøjer er årsag til  erfaring om klarhedens  vished, skt.:  pradjña.
 De følgende seks fartøjer på denne liste, kaldes under et for  Virkningsfartøjet. Det skyldes, at man i  Tantra dyrker kunsten at plukke frugten af  sadhana,  skønt man kun lige har plantet et frø ved at komme i gang. Det kan gøres, fordi du allerede besidder  Buddhanatur. Så Tantra retter din opmærksomhed mod dit eget sinds rummelighed og klarhed og fastholder dette aspekt gennem alle sadhana’ens faser.
 De sidste seks fartøjer indeholder de seks  Tantra klasser. (I de andre traditioner angives 4 Tantra klasser. Kun Nyingma tæller 6.) De første tre er de ’lavere’ klasser, mens de sidste tre er de ’højere.’ I den klassiske inddeling med tre fartøjer, regnes Virkningsfartøjet med til Bodhisatvayana, under betegnelsen: Tantra, mens erkendelse af tomhed, skt.:  sunya, ved fuldstændig færdighed i klarhedens vished, skt.:   pradjña-paramita betegnes som:  Sutra.
4.)  Kriya Tantra,
5.)  Carya Tantra (eller: Ubhaya Tantra),
6.)  Yoga Tantra,
7.)   Mahayoga,
8.)  Anuyoga,  (eller: Anutarayogatantra)
9.)  Atiyoga  (eller: Maha Ati og Mahasamdhi, tib.:
        Dzogtjen)
.
  Læs artiklen:  Tantra, en særlig kunst.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Nidana  (skt.):

 se under:  Årsagskæden.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Nidja  (skt.):

 tib.: nyugma [gnyug ma]; medfødt;  sindet  opstår ikke sammen med kroppen, men forefindes forinden kroppens tilblivelse. Tilsvarende dør sindet ikke, når kroppen dør.
  Læs videre under:  medfødt.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Nihilisme:

 betyder traditionelt i europæisk tradition en filosofi eller  anskuelse, som benægter eksistens af  objektiv sandhed.  (Nihilisme betyder også i en europæisk politisk tradition anarkisternes holdning til alle autoriteter både verdslige og religiøse - især i Tsar tidens Rusland. Anarkisterne ville blot frigøre folk uden at sætte et alternativt system i stedet. Nihilisme betyder også i samme forstand, at  Gud  er en illusion.)
 Cittamatra anskuelsen kunne således antages at være nihilistisk, men i indisk tradition betyder  nihilisme ikke helt det samme som i Europa. At alt og alle i grunden er  oplevelser, så det derfor er umuligt at fastslå objektivt eksisterende sandhed, betyder ikke, at Cittamatra benægter, at der sker noget udover oplevelserne. Verden eksisterer formodentlig objektivt, men det er ganske enkelt ikke det, som opleves.
 Det lys, som vi ser med vores egne øjne, er på nethinden. Du ’ser’ ikke, hvad der er lige foran dine egne øjne. Alt, som du ser, er bag øjnene. Synsevnen er grænsefladen, men du ser ikke, hvad der er på den anden side af grænsen.
 Vi oplever kun vores eget  sinds indtryk, skt.:  djñeya,  fortolkning, skt.:  vidjñapti, og mentale reaktion, skt.:  caitasika. Disse ting, skt.:  dharmas, oplever vi til gengæld. Dharma’erne er momentant, skt.:  ksaneksana, virkelige, lige så længe  skandha’erne viser dem. Det er ganske vist et meget kort tidsrum, men når det klør, sker det også. Der er faktisk en relativ, skt.:  samvriti, virkelighed – den er blot slet ikke det, som vi antager. Vi vil nærmest instinktivt antage, at vi faktisk ser den objektive verden med vores egne øjne, skønt det er vores eget sind i arbejde, som vi faktisk ser med vores egne øjne. I buddhistisk forstand er verden et mysterium, fordi vi kun oplever vores eget indtryk af den.  Sindet  er også et mysterium, fordi det foregiver at vise noget andet end sig selv. Så Cittamatra er ikke nihilisme, men  psykologisk realisme.
  (Herved er Cittamatra heller ikke 'idealisme' i den klassiske europæiske filosofiske traditions forstand, fordi en objektiv verden som sådan ikke benægtes; det benægtes at det er muligt at opleve verden på en objektiv måde. Hvilket er en helt anden historie.)
 Nihilisme i de indiske traditioner betyder, at anskue virkeligheden som uden  karmaårsagskæden  og  genfødselBuddha Sakyamuni’s korte kritik af sådan  nihilisme består i at forklare uvidenhed eller ubevidsthed, skt.:  avidya, om  Nirvanasamsara  og karma, som noget han selv har fjernet. Herved fik Buddha Sakyamuni  indsigt og personlig  erfaring om Nirvana, samsara og karma.
 Hvis der ikke var disse uvidenhedens tre faktorer, ville der heller ikke være noget eksistentielt problem. Det er netop fordi, der er karma, samsara, årsagskæden og genfødsel, at vi står overfor et stort problem. Buddha Sakyamuni fandt Nirvana, og opdagede således en vej til  befrielse  og  oplysning
 Nihilisternes forventning om at der kun leves dette nuværende  liv, og at alting ophører med døden, er spekulation. Man kunne oven i købet kalde det for en  tro.
 Bemærk venligst, at læren om tomheds naturen, skt.:  sunyata, ikke må misforstås som nihilisme. Karma og samsara er ganske alvorlige udfordringer, og Nirvana er løsningen. Selvom det handler om tomhed, er dette en lære med substans. Der er virkelige  forhindringer for Nirvana, selvom forhindringerne ikke har nogen egen natur, skt.:  svabhava.
 Læs også om:  eternalisme.
 

Click here to get to the top
   

 
Regnbuefarvet linje

 

  Nija  (skt.):

 se under:  Nidja.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Nirmanakaya  (skt.):

 Buddha’ens fysiske krop.  Nirmana = manifestation,  kaya = krop. Se under:  Trikaya.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Nirodha  (skt.):

 - ophør. Det er  avidya, uvidenhed,  klesha, lidenskabelig tilknytning og   karma, som ophører ved   Nirvana. Nirodha  hedder på  tib.: gogpa, ophør uden rest, ligesom et udbrændt bål ikke længere har ild.  Først kan man ikke erkende sindets natur og virkemåde på grund af avidya, uvidenhedens tåge, men så forsvinder tågen, alt bliver  genkendeligt og tågen er  'ophørt' eller er 'væk'.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Nirvana  (skt.):

 [Nirvāṇa]; ordret: udslukning  (ligesom en ild brænder ud, når der ikke er mere brændstof). På tibetansk hedder  Nirvana   Jangdæ  [mya ngan las ‘das pa], hvilket betyder   tilstanden hinsides sorg.  (Theravada traditionen bruger sproget pali, hvor Nirvana hedder: Nibbana. Nibbana betyder ordret kølig i betydningen: uden feber, nemlig feberen fra  de 3 lidenskaber: forvirring, begær og vrede)Nirvana  kan ikke defineres, fordi der ikke er  karakteristika  som sådan. I stedet kan man sige, hvad der går forud, hvad forudsætningerne er, lidt om hvordan det opleves samt hvilke virkninger, det medfører, når  Nirvana  er indtruffet.  Læs artiklen(Læs også om:  Oplysningens 64 elementer)
Buddha Sakyamuni's øjeblik af Nirvana eller oplysning; statue fra Mahabodhi Templet i Bodhgaya, fotograf ukendt.
Billedet viser  Buddha Sakyamuni’s  øjeblik af Nirvana eller oplysning. Statue fra  Mahabodhi  Templet i  Bodhgaya. Statuen ses uden tøj på, da den lige er blevet forgyldt på dette foto. Normalt vil venstre skulder og hele den nedre krop være dækket af silketøj. Et altså noget usædvanligt fotografi.
Nirvana kan til dels også defineres ved, hvad begrebet ikke dækker og hvad, det er modsætning til.   Nirvana  betyder ikke, at når alt er udslukket, så sker der ikke mere, og at man ophører med at eksistere. Når  Nirvana er indtruffet, opstår der naturligt  Buddha-aktivitet.  Nirvana  overskrider sådan set både eksistens og ikke-eksistens ved at overskride et hvert  begrebNirvana er en kvalitativ ændring af både sindets virkemåde og sindstilstanden som sådan ved at de  3 slags slør  slukker, forsvinder, ophører og bliver virkningsløse. Nirvana eksisterer konstant som en mulighed samtidigt, skt.:  sahadja, med  samsara. Men når muligheden bliver til virkelighed, fordi sindet  genkender  sig selv, siges samsara at ophøre. Det vil sige som en personlig oplevelse; verden som sådan fortsætter naturligvis og alle (andre) vil fortsat lide under det. Det vil sige, at for en  Buddha  har denne samtidighed fået en ny betydning, fordi Buddha'en selv er fri for  lidelse  som en dominerende faktor.
  Desuden taler man om  Nirvana med en rest  og  Nirvana uden rest. ‘Nirvana med en rest’ er en almindelig  Mahayana  beskrivelse af en  Arhats  oplysning, som mangler erkendelsen af  pradjñaparamita. En sådan rest kan også være ønsket om at gavne andre, hvilket vil medføre en vis positiv  karma, som stadig vil være aktiv som såkaldt  Buddha aktivitet.
  Nirvana  uden rest er en mystisk tilstand, som ikke kan beskrives, bortset ved, hvad den ikke er. Den er uden forvirring, uden emotionelt tilknytning og uden karma  (avidyaklesha  og  karma).   Nirvana uden rest er synonymt med  samyak-sambodhi,  den fuldstændige oplysning,  som udover at være altoverskridende karakteriseres ved 3 kvaliteter:  SunyataVidjñana  og  Mahasukha  - tomhed  (essensløshed), bevidsthed og stor glæde.
  Nirvana kan siges at indeholde en progression. Først må der opstå  indsigt  i sindets natur og virkemåde. Når der er indsigt, vil der følge  befrielse. Når befrielsen er indtruffet, vil  oplysningen følge.  Buddha’s oplysning tog hele natten, før han var færdig med al den indsigt, skt.:  vidya – ordret: viden, som følger med oplysningen.
 (Nirvana er som tilstand ubetinget skt.:  asamskrita, mens begivenheden Nirvana er betinget, skt.:  samskrita, af ophøret af uvidenhed, skt.: avidya, og fremkomsten af viden, skt.: vidya, eller  indsigt.)

 I Wikipedia findes følgende interessante definitioner:   1)  Nir  = at forlade ;  Vana  = vejen til genfødsel;  Nirvana’s natur  =   det at have forladt vejen til genfødsel og alle muligheder for overgang til andre eksistens-former.   2)  Nir  = fri for;  Vana  = skov;   Nirvana’s natur  = at være i en tilstand, som for altid er fri for den tætte skov af de 3 ildebrande, som er begær, ondsindet vrede og forvirring  (uvidenhed).  3)  Nir  = fri for;  Vana  = vævning;  Nirvana’s natur  = fri for ærgelserne ved karmas knuder, hvorved nettet af fødsel og død ikke længere kan væves.   4) Nir  = fri for;  Vana  = stank;  Nirvana’s natur  = at være uden  - og at blive fri for stanken fra  - 
karma.
Læs også om:  bodhi og  samyaksambodhi.
   Læs artiklen: Om Buddha 1.

Click here to get to the top

 
Regnbuefarvet linje

 

  Nirvikalpa  (skt.):

 - uden diskursive tanker. Når  yogi'en  indgår  i  samadhi, holder den diskursive tanke proces op af sig selv, fordi opmærksomheden hviler i  alayavidjñana.  Se også under:  vikalpa.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Nisvabhava  (skt.):

 betyder ingen egen natur; eller: uden egen natur, skt.:  svabhava. Betegnes også som: svabh~avirahitam = mangler egen-natur, svabhava. Ved en nærmere undersøgelse finder du ikke noget, som er til  - udelukkende i kraft af sig selv. I stedet har ting og de  sansende væsner  blot  karaktertræk  eller egenskaber, som de kan  kendes på, og som opstår ved samspil med alt andet og alle andre. Men der er ingen egen natur eller essens.  Nisvabhava er således meget lig  begrebet  essensløshed, skt.:  nairatmya. Det er en anden måde at sige tomhed på, skt.:  sunyata. Der, hvor der burde være eller kunne forventes en essens, er der ikke noget, og alligevel manifesterer hele verden sig, skt.:  samsara, hele  tiden i konstant forandring og i en fortsat manifestation.
 En sådan nærmere undersøgelse af dit eget  sind  og  oplevelser foretages i den analytiske fase af indsigts meditation, skt.:  vipashyana. Eller i den indledende del af den fuldendende fase, skt.:  utpattikrama, ved  Sutra  og  Tantra træning, hvor den forestillede  Mandala forvandles til strålende lys, som gennemtrænger hele verden. Denne  visualisering symboliserer manglen på essens og tomhedsnaturen, skt.: sunyata.
 Læs videre under:  svabhava
læs også om:  stoflighed
samt om:  dharma (ting, sager og begivenheder).

 
Regnbuefarvet linje

 

  Nita  - eller:  niya (skt.):

 betyder en forklaring. En  sadhana skal forklares, meningen skal tydeliggøres og meditationens faser påpeges, samt diverse variationer angives, før man kan udføre  Yidam sadhana. Dette kaldes for ’tri’ [khrid]  på tibetansk. De fleste mennesker kender kun det tibetanske udtryk ’tri.’  Denne forklaring findes almindeligvis i sadhana’ens manualer, som tidligere mestre har skrevet engang i fortiden.  Forklaringen gives almindeligvis i forbindelse med den formelle indvielse, skt.:  abhisheka.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Nonne:

 se under:  bikshuni;
og under:  sramaneri.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Noumenon  (latin):

 filosoffen Kant's begreb om tingen i sig selv, skt.:  svabhava, som unddrager sig  erkendelse. Det  dialektisk  modsatte af  fænomen. Vi  opfatter  aldrig, hvad ting (skt.:  dharmas) er i sig selv, men højest tings egenskaber eller  karakteristika.
  Carl Georg Jungs begreb om det ’noumenøse’ betyder noget helt andet, nemlig noget som føles eller opleves som  helligt.
  Læs også om:  stoflighed;
og om mangel på egen-natur:  nisvabhava.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Novice:

 se under:  sramanera;  og under:  sramaneri.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Nydahl, Ole:

 se under:  Ole Nydahl.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Nyingma  (skt.):

 [Rnying ma]  den “gamle” transmission fra  Guru Rinpotje  og  Śāntarakṣita  med udgangspunkt i  Samye Kloster i det centrale  Tibet. Transmissionen fra Indien til Tibet fandt for det mestes vedkommende sted i syv hundrede tallet.  Nyingma  transmissionerne består dels af særlige  Tantra’er, dels af meditations systemet Maha-Ati  (tib.:  Dzogtjen)  med sin ledsagende anskuelse, som minder meget om  Mahamudra. Se også under:   Sarma, de  nye transmissioner. Læs også om:  terma.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Nyugma  (tib.):

 se under:  Nidja.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Nyungne  (tib.):

 [bsnyung gnas]; skt.: upavāsa; en flere dages  sadhana  omkring  Bodhisatva'en  Avalokiteshvara  med de tusinde arme.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Nærvær:

 se under:  smriti.

 
Regnbuefarvet linje

 

  Nåde:

 indenfor  Abrahams religioner  har Guds  nåde  en afgørende betydning, som ikke forefindes i  Buddha Dharma. Dette religiøse begreb om Guds  nåde, som muslimer, kristne og jøder søger at opnå, giver ingen mening eller er udtryk for en misforståelse, set med buddhistiske øjne. En vred, nidkær og straffende faderlig Gud, som hersker absolut over hele verden, er egentlig en forestilling, som hører Oldtiden til. En sådan alfaderlig Gud blev anset for venligt stemt mod menneskene, når de ved ofringer, påkaldelser, hyldest og underkastelse fik samfund med Gud. Det kaldtes Guds  nåde i Oldtiden. Der er imidlertid ingen, som hersker absolut over hele verden. Der er heller ingen, som har ’skabt’ verden. Den er opstået helt af sig selv. Verden er resultatet af alle sansende væsners samlede  karma. Så det er karma, som er årsag og hersker. Karma er imidlertid et princip og ikke en person.
 Da Templet i Jerusalem blev ødelagt, ophørte jøderne med ofringer og blev ‘rabinske’. De kristne og muslimerne ofrer heller ikke. Hermed blev Guds  nåde opfattet på en ny måde.  Naturen har sin gang, men Gud, troede man, kunne gribe ind i begivenhederne på Jorden. Så ‘kontrakten’ eller pagten med Gud kom til at handle om at leve i en hellig ånd og kunne mærke Guds nærvær i livet. Ultimativt kom Guds  nåde til at betyde adgang til  paradis. Det positive er, at denne  nåde handler om tilgivelse, og det er en god ting. Det skaber en sund, skt.:  kushala,  karma.
  Med de buddhistiske briller på menes begrebet ’nåde’ at være misvisende, og det er aldrig blevet brugt i Dharma’en – det kan ikke bruges meningsfuldt i Dharma’en.
 Til gengæld bruges begrebet  velsignelse.
Buddha’erne  og  Bodhisatva’erne  udstråler konstant velsignelse, som gennemstrømmer alle universer og multiverset uophørligt. Ved at åbne sig for denne strøm af velsignelse, vil vi modtage den.
 Sandsynligvis er begrebet ’nåde’ et forsøg på at forklare fænomenet ’velsignelse’  ved hjælp af en guddommelig opskrift.
 Læs også om:  tro;  eller hengivenhed, skt.:  sraddha;  og om:  velsignelse.

 
Regnbuefarvet linje

 

Click here to get to the top


 

 

 Mangler titel-bjælken foroven?  Klik her.

Ordliste

 

Belærende Buddha statue fra Sarnath, Varanasi, Indien

Ord som begynder med:

 

N

 

 

        Nadi

        Naga

        Naga kongen Sagara

        Nagardjuna

        Nagardjunakhonda
                                 [Nagarjunakhonda]

        Nairatmya

        Naishkramya  (giv slip)

        Nalanda

        Nalanda traditionen

        Naldjorpa

        Namarupa  (navn og form)

        Namshe

        Nanda

        Nanga

        (Mahasiddha) Naropa

        Naropas 6 doktriner [Dharma’er]

        Natur

        Navngivning

        Negativitet

        Nerandjana  (ved Bodhgaya)

        Newar

        Ngakpa

        Ngari

        Ngøndro

        Ni fartøjer

        Ni trin i shamatha

        Ni Yanas

        Nidana

        Nidja

        Nihilisme

        Nija

        Nirmanakaya

        Nirodha  (ophør)

        Nirvana

        Nirvikalpa

        Nisvabhava

        Nita - eller: niya

        Nonne

        Novice

        Nydahl, Ole

        Nyingma

        Nyugma

        Nyungne

        Nærvær

        Nåde

 

 
Uendelig knude, traditionelt tibetansk design.

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk